4/2020

Dne 17. 2. 2020 pan R.P. požádal podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádal o poskytnutí informace, týkající se „Pečovatelské služby Velká Chuchle, nakládání s gastro zařízením ZŠ Velká Chuchle po rekonstrukci v roce 2019, předložení dokumentu právního zastoupení městské části ve věcech SK Čechoslovan Chuchle, problematiky výběrových řízení zajišťovaných společností Tender Solution s.r.o. a vypracování odpovědí na žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.“

Informace mu byly v zákonné lhůtě poskytnuty:

1) Personální obsazení pečovatelské služby je již od roku 2014 stabilní a neměnné, a to jeden sociální pracovník vykonávající činnost formou dohody o provedení práce (max. 60 hodin/rok) a jeden pracovník v sociálních službách vykonávající činnost také formou dohody o provedení práce (max. 300 hodin/rok). Vedoucím pečovatelské služby je pověřen tajemník ÚMČ v rámci výkonu své funkce.

2) V roce 2019 (tak jako v minulých letech) vynaložila na odměny schválených v rámci dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr pro pracovníky pečovatelské služby 108.000,- Kč.

3) V roce 2019 měla pečovatelská služba 7 klientů (šest žen a jednoho muže).

4) V období od 1.1.2018 do 1.1.2020 byla s pečovatelskou službou uzavřena jedna „Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby“.

5) V roce 2019 vybrala pečovatelská služba celkem 7.000,- Kč od klientů za poskytnuté úkony. Cena jednotlivých úkonů je od počátku její činnosti v roce 2012 neměnná (viz www.chuchle/organizace/pečovatelskáslužba/výšeúhradzaúkony/cz).

6) V roce 2019 byly poskytnuty následující úkony + počet hodin přímé péče:

běžné nákupy a pochůzky – 35,5 hodiny,

odvoz k lékaři – 37,0 hodin, celkem 72,5 hodiny.

7) V roce 2019 bylo v kapitole (paragrafu) 4351 (osobní asist., peč. služba a podpora samost.) uhrazeno celkem 170.928,59 Kč, z toho v rámci nákupu ostatních služeb – položka 5169 – 55.280 Kč (poskytování obědů pro seniory).

8) Pečovatelská služba Velká Chuchle od svého počátku (1.1.2012) dosud má schválenou kapacitu počtu klientů na 10, a to v rámci registrované sociální služby (terénní forma poskytování) kompetentním orgánem MHMP s identifikátorem 5783652.

9) Městská část po provedené rekonstrukci základní školy spolupracuje s jejím vedením v oblasti gastro zařízení metodicky a formou konzultací s tím, že zařazení a vyřazení (příp. prodej) majetku z dočasné výdejny jídel základní školy umístěný v Kazínské 8/5 či z bývalé kuchyně a jídelny v hlavní budově školy bylo svěřeno starostkou MČ vedení základní školy a tím je plně v kompetenci statutárního orgánu (ředitelky základní školy) této příspěvkové organizace, neboť veškerý majetek byl a je dosud v evidenci základní školy. Co se týká použití (předání do majetku MČ) některého (vybraného) majetku v prostoru K8 pro potřeby městské části probíhají jednání, tzn. že do dnešního dne nebylo od základní školy převzato žádné gastro zařízení a také od městské části není možné žádné gastro zařízení odkoupit.

10) Městská část neuzavřela v letech 2019 a 2020 žádnou smlouvu ani dohodu s právní kanceláří nebo právním zástupcem ve věcech zastupování městské části ve věcech týkajících se spolku SK Čechoslovan Chuchle či jiných.

11) Městská část neuzavřela se společností Tender Solution s.r.o. žádnou smlouvu (administrace veřejných zakázek týkající se pronájmu prostoru v K8 a koupě víceúčelového stroje s příslušenstvím byly objednány starostkou MČ). Úhrada obou faktur byla provedena koncem měsíce února 2020 ve výši 2x 30.250,- Kč včetně DPH. Co se týká kompletní dokumentace k oběma veřejným zakázkám je uložena na odboru stavebním a správy majetku v budově ÚMČ.

Odpovědi na žádosti předložené v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, zpracovávají tajemník ÚMČ, příp. starostka nebo místostarostové MČ, dále konkrétní odbory ÚMČ dle zaměření žádosti. Co se týká rozhodnutí o odmítnutí (či částečné) ve věci spolku SK Čechoslovan Chuchle resp. trestního oznámení na bývalého starostu MČ - městská část do konečné verze rozhodnutí používá obdržená doporučení zástupců Advokátní kanceláře SOLIL, LINKE, RICHTR & SPOL. Provedené úkony jsou městskou částí hrazeny v rámci předložených faktur týkající se celkové problematiky spolku příp. trestního oznámení, a to v období od 4.11.2019 do 29.1.2020 v celkovém počtu 6,2 hodin (sazba právních služeb 1.850,-Kč/hod.)