4/2021

Dne 20.1.2021 pan V.K. požádal podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informací ve znění:

1) zda externí advokát (JUDr. Martin Solil) připravil a podal odvolání proti rozsudku (Obvodního soudu pro Prahu 5, sp. Zn. 20C 88/2019) na základě písemné žádosti MČ Praha - Velká Chuchle či na základě ústní žádosti.
2) v případě, že se jednalo o ústní žádost, kdo ji jménem MČ Praha - Velká Chuchle podal a na základě jakého oprávnění. S jakým orgánem MČ byla projednána a zda existuje písemnost z tohoto projednávání. V případě že ano, žádám o poskytnutí její kopie včetně vyznačeného označení o evidenci písemnosti v systému Úřadu MČ. Poskytnutí kopie písemnosti požaduji i v případě, že není evidována, včetně informace o této skutečnosti.
3) v případě, kdy se jednalo o písemnou žádost či o Rámcovou dohodu o právním zastupování (celého případu včetně odvolání), na jejímž základě externí advokát připravil a podal odvolání proti citovanému rozsudku, sdělit evidenční číslo (například čj. či číslo v rejstříku smluv apod.), pod kterým je písemnost na ÚMČ Praha - Velká Chuchle evidována a byla zaslána externímu advokátovi.
4) kopie písemnosti specifikované v bodě 3), i kdyby nebyla evidována.
5) jakou formou doporučil externí advokát podat odvolání, zda ústně či písemně.
6) v případě ústního doporučení podat odvolání (viz bod 5) sdělit, komu bylo doporučení poskytnuto, jak bylo zaevidováno a s kterým orgánem MČ Praha - Velká Chuchle projednáno a následně schváleno. Poskytnout kopii písemnosti orgánu MČ Praha - Velká Chuchle o projednání a rozhodnutí ve věci.
7) v případě písemně vypracovaného návrhu externího advokáta na podání odvolání proti výše uváděnému rozsudku poskytnout kopii této písemnosti. V případě, že písemnost nebude označena evidenčním číslem (např. čj.), toto číslo sdělit jako samostatnou informaci. Kopii písemnosti poskytnout i v případě, že není evidována, se sdělením informace, proč tak nebylo učiněno. Poskytnout informaci, se kterým orgánem MČ Praha - Velká Chuchle bylo písemné doporučení podat odvolání proti rozsudku projednáno a následně schváleno.
8) zda povinný subjekt již obdržel vyúčtování a fakturaci externího advokáta za jeho právní služby spojené s přípravou a podáním výše citovaného odvolání MČ Praha - Velká Chuchle zn.: 3129b/2020. Informaci poskytnout i v případě, kdy je tento úkon položkou a součástí ve vyúčtování za celkové právní služby. V případě, že MČ Praha - Velká Chuchle již obdržela vyúčtování, poskytnout žadateli kopie těchto písemností. V případě, že již požadované plnění bylo i uskutečněno, taktéž poskytnout kopie písemností vztahující se k této skutečnosti.


Informace mu byly poskytnuty:

1) K otázkám č. 1) až 4) Vaší žádosti Vám tímto poskytujeme následující informace:

Jak již bylo žadateli povinným subjektem sděleno v rozhodnutí č. 3129a/2020 ze dne 12.1.2021 odvolání proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 09. 11. 2020 (č.j. 20 C 88/2019) bylo připraveno a podáno externím advokátem JUDr. Martinem Solilem, na základě emailového pokynu učiněného starostkou povinného subjektu dne 14.12.2020.

Kopie tohoto emailu byla žadateli povinným subjektem rovněž již poskytnuta. Tento email nebyl zaevidován pod žádným číslem jednacím ani v evidenci povinného subjektu, ani v registru smluv, neboť se nejedná o žádný dokument, který by takové povinné evidenci podléhal.

Pokyn k odvolání udělila advokátovi starostka povinného subjektu v souladu s jejími pravomocemi plynoucími z ustanovení § 97 a následnými, resp. ustanovením § 72 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

2) K otázce č. 5 až 7 Vaší žádosti Vám tímto poskytujeme následující informace a s tím spojené podklady, jež tvoří přílohu tohoto rozhodnutí:

Externí advokát doporučil povinnému subjektu podat odvolání formou emailu ze dne 9.11.2020, jehož kopie je žadateli poskytována společně s tímto rozhodnutím. Tento email nebyl zaevidován pod žádným číslem jednacím ani v evidenci povinného subjektu, ani v registru smluv, neboť se nejedná o žádný dokument, který by takové povinné evidenci podléhal.

Doporučení k podání odvolání bylo dále ze strany externího advokáta doplněno na osobním jednání u povinného subjektu, konaném dne 26.11.2020, jehož se kromě JUDr. Martina Solila zúčastnila starostka povinného subjektu paní Mgr. Lenka Felix, první místostarosta pan Mgr. Martin Melichar a dále druhý místostarosta pan Robert Mařík. Písemný záznam z tohoto jednání nebyl učiněn, neboť k tomu opět neexistuje žádná zákonná povinnost.

Doporučení externího advokáta (ať už písemné nebo ústní) bylo následně diskutováno a řádně projednáváno mezi starostkou a oběma místostarosty. Oba místostarostové s tímto pokynem bez výhrad souhlasili. Udělování pokynů externím advokátům v podobných civilních sporech, jíž je povinný subjekt účastníkem, nepodléhá povinnému souhlasu zastupitelstva ani jiného orgánu povinného subjektu, resp. jedná se o výhradní rozhodovací pravomoc starostky městské části.

3) K otázce č. 8 Vaší žádosti Vám tímto poskytujeme následující informace a s tím spojené podklady, jež tvoří přílohu tohoto rozhodnutí:

Povinný subjekt již dne 18.1.2021 obdržel vyúčtování a fakturaci externího advokáta, které mimo jiné zahrnovalo jeho služby spojené s přípravou a podáním odvolání v předmětné kauze.

K Vaší žádosti povinný subjekt společně s tímto rozhodnutím zasílá kopii faktury č. 2021006, společně s její přílohou - vyúčtováním, vystavené JUDr. Martinem Solilem, advokátem.