7/2018

Dne 22.6.2018 pan R.P. - Spolek ochránců životního prostředí Velká Chuchle, z.s. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádal o poskytnutí informace, týkající se "odpovědi na 4 otázky, a to z jakého důvodu došlo k převodu předmětné nemovitosti parc.č. 996 v k.ú. Velká Chuchle, LV 866 (dále jen jako "Pozemek") do vlastnictví developera VILY CHUCHLE, a.s., jaký bude přínos a výhody pro obyvatele Velké Chuchle tím, že dojde k převodu Pozemku, jaká byla cena za Pozemek a kdo prodej odsouhlasil, kdo rozhodl v rámci orgánu města o schválení převodu Pozemku a dále požadavku o zaslání kupní smlouvy a souhlasu s prodejem obecního pozemku". 

Informace mu byly v zákonné lhůtě poskytnuty:

  1. k převodu části obecného pozemku parc.č. 996/3 o výměře 270 m2 v k.ú. Velká Chuchle (po oddělení GP) došlo na základě průběžných jednání mezi HMP, zastoupeným ředitelem Odboru technické vybavenosti MHMP, společností VILY CHUCHLE, a.s. a MČ Praha – Velká Chuchle,

  2. přínosem a výhodou pro obyvatele Velké Chuchle, tj. základním cílem převodu části předmětné nemovitosti je zajištění celoroční údržby komunikace, přilehlých chodníků a veřejné zeleně (po majetkoprávním vypořádání tamních pozemků),

  3. cena za Pozemek byla stanovena na základě zpracovaného znaleckého posudku č. 19-996/2015 ze dne 23.11.2015, přičemž smluvně dohodnutá kupní cena byla 196.300,- Kč včetně DPH; prodej odsouhlasilo zastupitelstvo MČ Praha – Velká Chuchle usnesením č. 3/2016 (bod 3/4-1) dne 14.3.2016,

  4. v rámci hlavního města Prahy o převodu Pozemku rozhodl Odbor evidence majetku (oddělení městských částí) MHMP dne 17.4.2018,

  5. Kupní smlouva o převodu vlastnictví k nemovité věci P 1264/2018 ze dne 13.3.2018 je řádně zveřejněna v registru smluv; souhlas s prodejem části obecního pozemku posíláme v příloze - originál je k nahlédnutí v Odboru účetnictví a správy majetku (pozemky) ÚMČ Praha – Velká Chuchle.