9/2021

Dne 8.3.2021 pan V. K. požádal, podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí následujích informací a kopií písemností ve znění:

1) na základě jaké právní normy byl pokyn vydán a tím bylo právně umožněno uzavřít úřad. V praxi tak byl uzavřen nejen kompletní úřad, ale i celý objekt s fyzickým přístupem jak pro zaměstnance, tak veřejnost a byla tím utlumena veškerá činnost úřadu.
2) žádám o poskytnutí kopie výše uváděného a evidovaného pokynu
3) byl pokyn zveřejněn na úřední desce MČ Praha – Velká Chuchle? V případě že nikoli, poskytnout informaci, proč tak nebylo učiněno.

4) žádám o poskytnutí kopie písemnosti, ze které je zřejmé, že pokyn byl umístěn na Úřední desce MČ Praha – Velká Chuchle, včetně doby zveřejnění. V případě, že na ní byl umístěn jiný adekvátní dokument, žádám o poskytnutí kopie tohoto dokladu.

5) o informaci, proč nelze v současnosti dohledat v archivu MČ Praha – Velká Chuchle, tak jak je veřejně přístupný na oficiálním webu MČ Praha – Velká Chuchle nejen pokyn, ale ani jiný právně závazný dokument k tomuto výše uvedenému celkovému uzavření úřadu MČ. Proč tyto právně závazné dokumenty nejsou archivovány?

Informace mu byly v zákonné lhůtě poskytnuty:

K otázkám č. 1) až 5) Vaší žádosti Vám tímto poskytujeme následující informace:

Předmětný pokyn týkající se uzavření úřadu městské části pro veřejnost byl vydán dne 25. ledna 2021 ve večerních hodinách starostkou MČ (statutární orgán) v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy týkající se krizových opatření jako adekvátní reakce na vzniklou epidemiologickou situaci formou emailu zaslaného všem zaměstnancům městské části zařazených do úřadu městské části a uvolněným členům místního zastupitelstva a následně také hlavním představitelům vedení hlavního města Prahy.

K výše uvedenému poskytuje povinný subjekt předmětné emaily ze dne 25. ledna 2021 (21:54 a 22:07).

Předmětné emaily obsahující pokyn starostky MČ nebyly zveřejněny na úřední desce MČ Praha - Velká Chuchle - dle pokynu starostky MČ byly informace o uzavření úřadu z důvodu potvrzeného nálezu COVID zaměstnance úřadu ode dne 26.1.2021 (poté následoval potvrzený nález COVID u dalšího zaměstnance) promptně zveřejněny administrátorem (již bez přítomnosti v budově ÚMČ) na všech sociálních sítích včetně webové stránky MČ.

K výše uvedenému poskytuje povinný subjekt předmětné kopie, a to webových stránek MČ, mobilního rozhlasu (aplikace a zaslání SMS občanům) a místního facebooku.

Všechny uvedené informace jsou zálohovány a archivovány dle uvedené sociální sítě včetně webových stránek MČ; v současné době pro jejich neaktuálnost byly administrátorem pro veřejnost již tzv. zakryty.