Usnesení č. 11/2007 ze dne 29.10.2007

U s n e s e n í č. 11/2007
z 11. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle, konaného dne 29.10.2007

Zastupitelstvo městské části
11/0 schvaluje program zasedání ZMČ kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání 10/2007

11/1 schvaluje
rozpočtové úpravy na rok 2007 – do výdajové části rozpočtu bylo zahrnuto 40 tis. Kč – kanalizace Dubnická, 20 500,- Kč – proj. dokumentace plynovodní přípojky Nad Závodištěm, 100 tis. Kč příspěvek ZŠ na počítačovou síť, 62 500,- Kč – proj. dokumentace hřiště u ZŠ, 155 tis. Kč - opravy v ZŠ (rozvody vody, sanační omítky), 50 tis. Kč (Sokol - aerobic team- náklady spojené s účastí na MS) s tím, že fin. prostředky v celkové výši 428,- tis. Kč budou použity z vrácené daně z příjmů za r. 2006. /viz příloha č. 1 usnesení ZMČ 11/2007/

Úkol: tajemnice, účetní
Termín: do 2.11.2007

11/2 schvaluje
„Rozpočtový výhled MČ Praha – Velká Chuchle na r. 2008 a 2009“. /viz příloha č. 2 usnesení ZMČ 11/2007/

Úkol: účetní
Termín: do 15.11.2007

11/3 schvaluje
uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene“ mezi spol. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 a MČ Praha – Velká Chuchle, týkající se užívání části pozemku parc. č. 1150 za účelem zřízení a uložení, provozu, údržby a oprav podzemního vedení veřejné komunikační sítě – stavba D-PHA , Velká Chuchle, Na Mrázovce, P-063-2-1010 za cenu dle znaleckého posudku ve výši 7.380,- Kč.

Úkol: p. Barsová
Termín: do 15.11.2007

11/4 schvaluje uzavření smlouvy mezi Ing. Pavlem Burianem – PROFIS, Hrudičkova 2110/10, Praha 4 a MČ Praha – Velká Chuchle na rekonstrukci chodníků – ul. Pod Akáty.

Úkol: JUDr. Kubát
Termín: ihned

11/5 schvaluje na základě souhlasu Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy ze dne 24.10.2007, jmenování pana Jiřího Kokty velitelem Jednotky sboru dobrovolných hasičů Velká Chuchle dnem 1.11.2007.

Úkol: starosta - jmenování
Termín: 1.11.2007

11/6 schvaluje v souvislosti s dlouholetou činností p. Jaroslava Malatince ve funkci velitele jednotky Sboru dobrovolných hasičů Velká Chuchle a při příležitosti jeho životního jubilea poskytnutí odměny dle návrhu.

Úkol: účetní – darovací smlouva
Termín: 20.11.2007

11/7 schvaluje dle žádosti SDH Velká Chuchle instalaci zabezpečovacího zařízení v garáži, aby se dostatečně ochránila požární technika.

Úkol: JUDr. Kubát, Ing.Svobodová
Termín: do 30.11.2007

11/8 schvaluje dle žádosti JUDr.Z.možnost rozložení platby již schváleného prodeje pozemku parc. č. 160/6 v k.ú. Velká Chuchle o výměře 580 m2 (schváleno bodem 8/11 usnesení 8/2007 ze dne 25.6.2007) do tří splátek: při podpisu kupní smlouvy 151 600,- Kč, 75 000,- Kč po uplynutí prvního roku a zbývajících 75 000,- Kč po uplynutí druhého roku od podpisu kupní smlouvy s tím, že v kupní smlouvě budou zakotveny odkládací podmínky (rozvazovací podmínky) a ustanovení o penalizaci v případě nedodržení splátkového kalendáře.

Úkol: Mgr. Felixová, p. Barsová
Termín: do 30.11.2007–návrh smlouvy

11/9 schvaluje prodej části pozemku parc. č. 923/137 o výměře 14m2 v k.ú. Velká Chuchle ing. J.P. za cenu dle znaleckého posudku.
Úkol: p. Barsová
Termín: do 15.11.2007 vyvěšení záměru

11/10 revokuje b. 5/4 usnesení 5/2007 ze dne 26.3.2007 v plném rozsahu schvaluje prodej části pozemku parc. č. 651 v k.ú. Velká Chuchle p. Jaromírovi Vejvodovi ATV-CENTRUM o výměře dle GP za účelem možnosti prezentace čtyřkolek při jejich prodeji a jejich vyzkoušení (projetí) za cenu 2450,- Kč/m2. Úkol: p. Barsová Termín: vyvěšení záměru po obdržení GP 11/11 schvaluje prodej části pozemku parc. č. 160/11 o výměře 589 m2, vzniklého rozdělením poz. parc. č. 160/7 v k.ú. Velká Chuchle paní J.Al.K. za cenu dle znaleckého posudku.

Úkol: p. Barsová
Termín: do 15.11.2007 vyvěšení záměru

11/12 revokuje b. 8/13 usnesení 8/2007 ze dne 25.6.2007 v plném rozsahu neschvaluje odprodej části pozemku parc. č. 82/1 o výměře 886 m2 RNDr. Ondřeji Valentovi, CSc., Zbraslavská 22/49, Malá Chuchle. schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 82/1 v k.ú. Malá Chuchle o výměře 600 m2 k výhradnímu využití jako zahrada na dobu l roku RNDr. O.V.

Úkol: p. Barsová
Termín: do 20.11.2007 odpověď

11/13 schvaluje prodej pozemku parc. č. 89/6 o výměře 30 m2 v k.ú. Malá Chuchle společnosti Podzimek a synové spol. s r.o., Váňovská 528, 589 16 Třešť za cenu dle znaleckého posudku.

Úkol: p. Barsová
Termín: do 15.11.207 vyvěšení záměru

11/14 schvaluje ve smyslu přípravy a projednávání nového územního plánu pracovní skupinou dne 15.10.2007, zaslání 4 podnětů Útvaru rozvoje hl. m. Prahy dle bodu 14 zápisu z jednání ZMČ 11/2007.

Úkol: JUDr. Kubát-dopis ÚRHMP
Termín: do 31.10.2007

11/15 neschvaluje doporučení bezpečnostního výboru na doplnění zástupce M. Chuchle p. Patočky do krizového štábu s tím, že počet členů krizového štábu je dostatečný.

Úkol: Mgr. Hromádka
Termín: info na jednání výboru

11/16 schválilo odpověď p. Vágnerové na její podnět ohledně přidělení a výměny bytů, adresovaný ZMČ, sociálnímu a bytovému výboru a starostovi s tím, že se jedná o shodný podnět s již projednávanými a vyřízenými podněty, na které ÚMČ odpověděl již 30.1.2007 a 4.4.2007.
Úkol: Mgr. Felixová - odpověď
Termín: 15.11.2007

11/17 bere na vědomí informace Mgr. Schönbauerové o úspěchu štafety MČ Praha.Velká Chuchle, která ve složení Dana Szabóová, Miriam Stewartová, Tomáš Pavlík, Jan Schönbauer a Edward Stewart obsadila 3. místo v závodu Czech BIGMAN 2007 a informace o přípravě dalších akcí a to „Pražské mobilní zvonkohry“ dne 26.12.2007, vánočního setkání seniorů v sokolovně dne 13.12.2007 a masopustní procházky v lednu 2008.

11/18 bere na vědomí dotaz Ing. arch. Vokurky na termín konání veřejné schůze.

Mgr. Lenka Felixová                                               Stanislav Fresl