Usnesení č. 1/2007 ze dne 29.1.2007

U s n e s e n í   č. 1/2007  1. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle, konaného dne 29.1.2007

Zastupitelstvo městské části
1/0schvaluje
program zasedání ZMČ
kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání 3/2006 - nové ZMČ

1/1 revokuje b. 3/4 usnesení  3/2006 – nové ZMČ ze dne 27.12.2006 a ruší jednací řády výborů z předcházejícího volebního období

schvaluje  jednací řády výborů finančního, kontrolního, sociálního a bytového, životního prostředí, majetku obce a bezpečnostního.
Úkol: sekretariát
Termín: do 10.2.2007

1/2  revokuje  b. 2/7 usnesení 2/2006 – nové ZMČ ze dne 6.12.2006 a ruší jednací řád ZMČ  z předcházejícího období
schvaluje jednací řád ZMČ pro nové volební období
Úkol: sekretariát
Termín: do 10.2.2007

1/3s shvaluje jednacího řádu výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity.
Úkol: sekretariát
Termín: do 10.2.2007

1/4 schvaluje
doplnění  výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity o 2 členky
ing. Petru Pavlasovou a Mgr. Kateřinu Nedomovou.
Úkol: Mgr. Schönbauerová
Termín: ihned

1/5schvaluje,
aby starosta požádal o přezkoumání hospodaření naší MČ za r. 2007 Magistrát  hl.m. Prahy – odbor finanční kontroly a přezkoumávání hospodaření.
Termín: do 20.2.2007
Úkol: starosta

1/6 schvaluje
nahradit výkon interního nebo externího auditu v příspěvkových organizacích, zřízených MČ Praha – Velká Chuchle, a to v  ZŠ Charlotty Masarykovéa v MŠ Velká Chuchle, veřejnosprávní kontrolou ze strany zřizovatele. ZMČ po projednání předložený návrh schválilo.
Termín: do 31.12.2007
Úkol: Mgr. Felixová, Ing. Svobodová

1/7 bere na vědomí
informaci o průběhu konkurzního řízení na ředitele – ředitelku ZŠ Charlotty Masarykové
schvaluje svolání mimořádného zasedání ZMČ na 5.2.2007 za účelem pohovoru s kandidáty
Termín: 5.2.2007 – zasedání ZMČ
Úkol: starosta

1/8 schvaluje prodej části pozemku parc. č. 233/1 v k.ú. Velká Chuchle a to geometrickým plánem oddělenou část parc.č. 233/30 o výměře 32 m2 za cenu dle cenové mapy pro rok 2007, a to 3040,- Kč/m2 manželům B.
Termín: ihned
Úkol: p. Barsová-vyvěsit záměr

1/9 schvaluje jednání s Pražskými službami a.s.  za účelem pronájmu stavebního přístřešku, který se nachází na našich pozemcích parc. č. 1108/1,1108/12 a 1108/13  v k.ú. Velká Chuchle.
Termín: do 31.12.2007
Úkol: p. Barsová

1/10 schvaluje zaslání poslední výzvy p. J.K. odkoupení části pozemků parc.č. 343 a 1188/1
v k.ú. Velká Chuchle, do kterých zasahuje jeho restaurátorská dílna a pokud tak neučiní, bude záležitost předána stavebnímu odboru v Praze 16 kesprávnímu řízení.
Termín: do 15.2.2007 – výzva
Úkol: p. Barsová

1/11 schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor Starochuchelská č.p. 400 (samoobsluha) se současným provozovatelem, aby se smluvněošetřil  faktický stav s tím, že cena pronájmu a termín ukončení smlouvy budou schváleny na dalším zasedání.
Termín: ihned po rozhodnutí ZMČ
Úkol: ing. Šmejkalová

1/12 schvaluje vyhlášení výběrového řízení na provozovatele prodejny potravin v objektu Starochuchelská č.p. 400 (samoobsluha) a podmínky a kriteria výběrového  řízení. /viz příloha č. 1 usnesení ZMČ č. 1/2007/
Termín: ihned
Úkol: starosta

1/13 schvaluje výběrovou komisi pro posouzení doručených nabídek ve složení:
Předseda: Mgr. Lenka Felixová
Členové: Stanislav Fresl, Václav Vlasák, Bc. Olga Kuzníková, Ing. Eva Šmejkalová

1/14 schvaluje uzavření smlouvy na zpracování projektové dokumentace na hřiště u Základní školy Charlotty Masarykové se spol. VSV Engineering začástku 340 640,- Kč + 19 % DPH.
Termín: do 15.2.2007
Úkol: JUDr. Kubát

1/15 schvaluje uzavření smlouvy se spol. PROFIS B  B s.r.o. na dodávku a osazení ocelových distančních sloupků v Malé Chuchli.
Termín: do 15.2.2007
Úkol: JUDr. Kubát

1/16 neschvaluje připojení MČ ke kampani „Vlajka pro Tibet“
Termín: ihned
Úkol: tajemnice – sdělit OS Lungta


1/17 schvaluje zvýšení rozpočtu ZŠ Charlotty Masarykové na r. 2007 o částku Kč 17539,- za pojistné plnění.
Termín: ihned
Úkol: ing. Svobodová

1/18 schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1895/2006/OSDS na „Nový STL plynovod a přípojky“ v lokalitě Lahovičky se spol. Pražskou plynárenskou, a.s.
Termín: ihned
Úkol: JUDr. Kubát

1/19 schvaluje zakoupení čestných cen vítězům dostihu „Cena Velké Chuchle“ při 83. ročníku Gomba handicapu dne 8. dubna 2007.
Termín: do 31.3.2007
Úkol: sekretariát

1/20 schvaluje
ponechání měsíční odměny neuvolněným členům ZMČ ve výši Kč 1100,- (NV 614/2006 Sb., z 20.12.2006)
Úkol: tajemnice, p.Benešová
Termín: pro r. 2007

1/21 bere na vědomí
kroky pro zlepšení bezpečnosti dopravy v oblasti Lahovské.

1/22 schvaluje zaslání výzvy Pozemkovému fondu, aby odborně ošetřil nebezpečné topoly podél komunikace v Malé Chuchli.
Úkol: p. Barsová – dopis
Termín: do 15.2.2007

1/23 bere na vědomí výzvu ke zvážení nového názvu ulice, která bude spojovat Malou a Velkou Chuchli.
Úkol: členové ZMČ
Termín: do 5.2.2007

1/24 schvaluje zápis z jednání HIK a výsledky inventarizace majetku a závazků za r. 2006 MČ Praha - Velká Chuchle, ZŠ Charlotty Masarykové a MŠ Velká Chuchle.
Úkol: tajemnice, ing. Svobodová
Termín: 20.2.2007 – předat MHMP

1/25 bere na vědomí „Výkaz o přestupcích za r. 2006“ zpracovaný pro MHMP.

1/26 bere na vědomí informaci Mgr. Felixové o jednání výboru sociálního a bytového.

1/27 bere na vědomí  3 podněty paní Vilmy Vágnerové (viz neveřejná příloha č. 2 usnesení      ZMČ1/2007).
schvaluje návrh odpovědi paní Vágnerové  (viz neveřejná příloha č. 3  usnesení ZMČ 1/2007).
Úkol: Mgr. Felixová – odpověď
Termín: ihned

1/28 neschvaluje výměnu bytů Markéty a Jana Zazvonilových s p. Tomášem Šťastným  a p. Vlastou Zazvonilovou vzhledem k závažným důvodům (s odkazem na ust. § 715 zák. č. 40/1964 Sb.,) (viz neveřejná příloha č. 3 usnesení ZMČ  1/2007).
Úkol: Mgr. Felixová – odpověď
Termín: ihned

1/29 schvaluje umístění kontejneru n a kartonový odpad do Malé Chuchle a projednání této možnosti na MHMP.
Úkol: p. Barsová
Termín: do 20.2.2007

1/30 bere na vědomí informace p. Děrdové o jednání výboru kontrolního

1/31 bere na vědomí návrh ing. Vokurky na zastavení přemostění přes ČD do doby vyřešení  možnosti výstavby tunelu. pověřilo starostu k vyvolání jednání s projektanty k posouzení reálnosti tohoto návrhu.
Úkol: starosta
Termín: dle dohody s projektanty

1/32 bere na vědomí informace Mgr. Hromádky o jednání výboru bezpečnostního

1/33 bere na vědomí informace Mgr. Hromádky o jednání redakční rady „Chuchelského zpravodaje“.

Mgr. Lenka FelixováStanislav Fresl