Usnesení č. 1/2009 ze dne 9.2.2009 2. část

2. část usnesení č. 1/2009
z 1. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle,
konaného dne 9.2.2009

Zastupitelstvo městské části
1/0 schvaluje
kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání 1/2009 – l. část program zasedání ZMČ – pokračování bodů, nedořešených 26.1.2009 bere na vědomí informaci starosty ohledně masopustního průvodu a žádost o pozitivní přístup při projednávání všech záležitostí.

1/18 schvaluje
Dodatek č. 2 k jednacímu řádu s účinností od 10.2.2009 a úpravy bodů 5, 8 a 9 článku II jednacího řádu ze dne 29.1.2007 /viz příloha č. 1 2. části usnesení 1/2009 ze dne 9.2.2009/ a převzetí přístupových údajů - uživatelské jméno a heslo k zabezpečenému úložišti pro zastupitele.
Úkol: tajemnice-dodatek č. 2
Termín: 10.2.2009

1/19 schvaluje
zaslat vyjádření SUDOPu k připravované optimalizaci železniční trati Praha – Beroun dle doporučení stavebního výboru: ZMČ trvá na vyprojektování dalších možných alternativních řešení, vedoucích k přiblížení projektované železniční zastávky směrem do centra Velké Chuchle, tzn. k současnému železničnímu přejezdu, neboť všechny doposud předložené návrhy jsou nepřijatelné.
Úkol: Ing. Schůrek – dopis SUDOP
Termín: 20.2.2009

1/20 neschvaluje
návrh na provedení úpravy ÚPn HMP – úprava kódu míry využití území na parc.č. 561/5 a parc. č. 564/9, kterou spol. A.P.Investment zaslala na ÚMČ Praha 16 Radotín a ten ji postoupil Útvaru rozvoje hl. m. Prahy. Vzhledem k charakteru území a současné zástavbě v okolí ulic Nad Závodištěm a Na Hvězdárně v žádném případě nedoporučuje schválení změny kódu míry využití parc. č. 561/5 a parc. č. 564/9 v k.ú. Velká Chuchle ze současného kódu B na navrhovaný kód D, neboť by to znamenalo schválení výstavby vícepodlažních obytných budov, které by negativně pozměnily současný urbanistický pohled na danou lokalitu.“
Úkol: Ing. Schůrek – dopis ÚR HMP
Termín: ihned

1/21 schvaluje,
aby návrh na zadání dopravní studie na zklidnění automobilové dopravy a omezení tranzitní automobilové dopravy v MČ, který zpracoval Ing. Kozického posoudil a projednal výbor stavební, bezpečnostní a finanční.
Úkol: výbory stavební, bezpečnostní finanční
Termín: dle zasedání výborů

1/22 bere na vědomí
připomínky ohledně zhoršení dopravní obslužnosti a vysvětlení starosty schvaluje zaslání dopisu řediteli ROPIDu s následujícími požadavky: - žádáme o obnovení linky 204 o víkendech a do pozdějších nočních hodin - žádáme, aby linka 172 jezdila po původní trase a byla zrušena konečná na „Náměstí Omladiny“.
Úkol: starosta
Termín: ihned

1/23 schvaluje
teze – vize, kam by Chuchle měla směřovat dle návrhu Ing. arch. Vokurky: „Teze vize – místo pro kvalitní a přívětivý život Aby Chuchle byly – Bezpečné a tradiční moderní místo, ohleduplné k vlastním občanům a citlivé k životnímu prostředí“.
Úkol: zastupitelstvo MČ
Termín: průběžně

1/24 schvaluje,
v souvislosti s řešením omezení tranzitu fekálních vozů po komunikacích v MČ, aby ÚMČ požádal odbor dopravy Radotín o poskytnutí kopií vydaných povolenek k vjezdu do Velké Chuchle pro nákladní vozy, odvážející splaškové vody, aby policie mohla provádět důsledné kontroly a zároveň požádal o zvážení možnosti neprodloužit povolení po 30.6.2009, vzhledem k neúměrné zátěži pro občany nejen z tohoto důvodu,.ale i vzhledem ke značné zátěži v souvislosti s výstavbou ve Velké Chuchli.
Úkol: Ing. Schůrek – dopis ÚMČ Praha 16
Termín: do 20.2.2009

1/25 bere na vědomí
dotaz MUDr. Vrběcké, zda bude veřejná schůze do prázdnin a výzvu starosty zastupitelům, aby si promysleli vhodný termín.

1/26 schvaluje,
dle požadavku p. Linharta, doplnění zápisu 12/2008 ze dne 9.12.2009 b. 12 s tím, že mu nevadí diskuse jako taková, ale úroveň diskuse, která se nejen na zastupitelstvu, ale i v Chuchli vede.

1/27 bere na vědomí
dotaz p Burleho na kácení a odpověď starosty a informaci p. Rysa z výboru životního prostředí ohledně kácení nebezpečného topolu na Dostihové ulici.

1/28 bere na vědomí
připomínky p. Dubského, p. Reinische a p. Vlasáka ml. dle b. 28 zápisu.

1/29 bere na vědomí
informaci Ing. arch. Vokurky o návrhu ing. Malého na zaslání stížnosti Českým drahám, a.s. ohledně nárůstu hlukové a vibrační zátěže v okolí železniční trati s tím, že jej předal předsedovi bezpečnostního výboru Mgr. Hromádkovi.

1/30 schvaluje,
aby MČ dne 10. března 2009 vyvěsila „Vlajku pro Tibet“ a podpořila mezinárodní kampaň k 50. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu.
Úkol: Ing. Svobodová-vyvěsit vlajku
Termín: 10.3.2009

1/31 bere na vědomí
názory na diskusní fórum a dotaz na novou e-mailovou adresu na ZMČ schvaluje zřízení moderovaného diskusního fóra.
Úkol: p. Pajerová
Termín: do 28.2.2009

1/32 bere na vědomí
informaci Mgr. Felixové o zápisu dětí do Mateřské školky Velká Chuchle, který se bude konat 23. března t.r.

1/33 bere na vědomí
podnět Ing. Vrběckého ohledně svodidel v ulici Nad Drahou.

1/34 bere na vědomí
informace Ing. Schůrka o průběhu kolaudačního řízení na serpentýně a připomínky p. Řepové a p. Riegra.

Zpracovala: Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ

Schválili:
Mgr. Lenka Felixová
Stanislav Fresl