Usnesení č. 13/2007 ze dne 27.12.2007

U s n e s e n í č. 13/2007
ze 13. mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha – 
Velká Chuchle, konaného dne 27.12.2007

Zastupitelstvo
13/0 schvaluje
program zasedání ZMČ 
kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání 12/2007

13/1 schvaluje
úpravu odpisového plánu ZŠ na rok 2007 a odpisový plán ZŠ na rok 2008.

Úkol: ing. Svobodová – dopis ZŠ 
Termín: 31.12.2007

13/2 schvaluje
odpisový plán MŠ na rok 2008. 

Úkol: ing. Svobodová – dopis MŠ  
Termín: 31.12.2007

13/3 schvaluje
rozpočtové úpravy na rok 2007 – navýšení rozpočtu  MČ Praha – Velká Chuchle o částku 11 900,- Kč (do příjmové části rozpočtu zapojení daru od spol. FEMAT na zvonohru ve výši 5 tis. Kč a zapojení neinv. dotace MHMP pro ZŠ na integraci ve výši 6,9 tis. Kč) a úpravy ve výdajové části rozpočtu dle skutečného čerpání. /viz příloha č. 1 usnesení ZMČ 13/2007/

Úkol: Ing. Svobodová-předat MHMP 
Termín: 2.1.2008

13/4 schvaluje 
rozpočet MČ Praha – Velká Chuchle na r. 2008, který je koncipován v objemu příjmů ve výši 10 062 tis. Kč (včetně zdrojů vytvořených v uplynulých letech - převod z vlastního fondu hospodářské činnosti) a výdajů ve výši 10 062 tis. Kč. /viz příloha č. 2 usnesení ZMČ 13/2007/

Úkol: Ing. Svobodová-předat MHMP 
Termín: 31.3.2008

13/5 schvaluje
plán vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha – Velká  Chuchle na rok 2008. /viz příloha č. 3 usnesení ZMČ 13/2007/ 13/6 schvaluje ponechání nevyčerpané částky 10 990,- Kč MŠ z poskytnuté dotace na mzdové náklady 125 tis. Kč na administrativní práce. 

Úkol: Ing. Svobodová-dopis MŠ  
Termín: do 31.12.2007

13/7 schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 1166/1 o výměře 39,1 m2 v k.ú. Velká Chuchle p. M.V. s tím, že si žadatel nechá na vlastní náklady zpracovat oddělovací geometrický plán a znalecký posudek. 

Úkol: p. Barsová – odpověď 
Termín: 15.1.2008

13/8 neschvaluje
dle žádosti p. J.R.a p. P. Š. pronájem (příp. prodej) pozemku parc. č. 1027/2 v k.ú. Velká Chuchle o výměře 48 m2. schvaluje předložení žádosti o změnu ÚP Útvaru rozvoje hl. m. Prahy – změna kategorie na SV-B (plochavšeobecně smíšená).

Úkol: JUDr. Kubát – žádost ÚRHMP
Termín: 31.1.2008

13/9 revokuje
b. 12/8 usnesení 12/2007 ze dne 26.11.2007 v plném rozsahu schvaluje prodej pozemku parc. č. 923/137 v k.ú. Velká Chuchle o výměře 14 m2 panu Ing. J.P. za cenu dle znaleckého posudku ve výši 23 650,- Kč.

Úkol: p. Barsová – kupní smlouva
Termín: 20.1.2008

13/10 schvaluje
prodej pozemku parc. č. 87/1 k.ú. Malá Chuchle o výměře 1306 m2 a pozemku parc. č. 89/6 o výměře 30m2 v k.ú. Malá Chuchle spol. Podzimek a synové, s r.o., Váňovská 528, 589 16 Třešť za cenu dle znaleckého posudku ve výši 720 300,- Kč s tím, aby v kupní smlouvě byla podmínka provedení sadových úprav kupujícím.

Úkol: p. Barsová – žádost ÚMČ Praha 16
Termín: 20.1.2008

13/11 schvaluje
prodej pozemku parc. č. 160/11 o výměře 589 m2 v k.ú. Velká Chuchle paní J. A. K. za cenu 547 480,- Kč dle předloženého znaleckého posudku.

Úkol: p. Barsová – kupní smlouva
Termín: 20.1.2008

13/12 schvaluje
aby u schváleného prodeje části pozemku parc. č. 651 v k.ú. Velká Chuchle předložil žadatel p. J.V. geometrický plán a tržní znalecký posudek.

Úkol: p. Barsová – odpověď
Termín: 15.1.2008

13/13 schvaluje,
aby u již schváleného prodeje pozemku parc. č. 1165 v k.ú. Velká Chuchle o výměře 274 m2 předložili žadatelé  pan J., paní J. a pan C. znalecký posudek.

Úkol: p. Barsová – odpověď
Termín: 15.1.2008

13/14 schvaluje
na základě žádosti PRE prodej části pozemku parc. č.670/3 v k.ú. Velká Chuchle pro umístění trafostanice azřízení věcného břemene pro přístup ke kabelovému vedení s tím, že si PRE nechá na vlastní náklady zpracovat znalecký posudek a oddělovací geometrický plán.

Úkol: p. Barsová – odpovědˇ
Termín: 20.1.2008

13/15 schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s Ústavem fyziky plazmatu – akademie věd ČR na pozemek parc. č. 89/3 v k.ú. Malá Chuchle o výměře 435 m2. Nájemné činí 8 % z ceny dle znaleckého posudku sousedního pozemku parc. č. 89/6 (pozemek parc. č. 89/3 není v cenové mapě)

Úkol: Ing. šmejkalová - nájemni smlouva
Termín: 31.12.2007

13/16 schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi Ing. Pavlem Burianem – PROFIS, Hrudičkova 2110/10, Praha 4 a MČ Praha – Velká Chuchle na rekonstrukci chodníků Na Cihelně - II. etapa. 

Úkol: JUDr. Kubát – dodatek ke smlouvě 
Termín: ihned

13/17 schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi p. Alešem Bohatým, Michelská 83, 140 00 Praha 4 a MČ Praha – Velká Chuchle na zhotovení sádrokartonových podhledů v podkrovním bytě bytového domu „Vojtěška“a rekonstrukci sociálního zařízení. 

Úkol: JUDr. Kubát – dodatek ke smlouvě 
Termín: ihned

13/18 bere na vědomí
kontroly hospodaření ze strany zřizovatele v ZŠ a MŠ.

13/19 schvaluje
doplnění přestupkové komise o další členku p. Marii Schönbauerovou. 

Úkol: starosta – jmenování 
Termín: 27.12.2007

13/20 schvaluje
termíny zasedání ZMČ pro r. 2008 a to: 28.1.2008, 25.2.2008, 31.3.2008, 28.4.2008, 26.5.2008, 30.6.2008, 29.9.2008, 27.10.2008, 24.11.2008, 29.12.2008, která se budou konat od 18.00 hod. v pracovně starosty.   

Úkol: starosta dle schválených termínů

13/21 schvaluje 
Dodatek č. l k „Opatření tajemnice 28/2003“ 
s účinností od 1.1.2008. 

Úkol: tajemnice 
Termín: 31.12.2007

13/22 schvaluje 
počet zaměstnanců ÚMČ na rok 2008 a to: 6 úředníků na plný úvazek, 2 úředníci na částečný úvazek, 4 zaměstnanci pracovní četa, uklízečka na částečný úvazek a l zaměstnanec na obsluhu kotelny a údržbu b.j. Radotínská na částečný úvazek

pověřuje tajemnici,
aby v odůvodněných případech uzavřela dohody o pracech mimo pracovní poměr a pracovní poměry na dobu určitou jako zástupy za dočasně nepřítomné zaměstnance. 

Úkol: tajemnice 
Termín: průběžně v r. 2008

13/23 bere na vědomí 
požadavek tajemnice na nahlášení zdravotní pojišťovny  členů ZMČ - MČ musí od 1.1.2008 odvádět zdravotní pojištění za všechny členy ZMČ. 13/24 bere na vědomí poděkování starosty Mgr. Martině Schönbauerové a zaměstnancům ÚMČ za organizační zabezpečení „Pražské mobilní zvonohry“, pořádané 26.prosince 2007 na nám. Chuchelských bojovníků a též poděkování všem sponzorům.

13/25 bere na vědomí
dopis místopředsedy představenstva BG Technik cs, a.s. ing. Miky, který po dokončení objektů obchodního a servisního zastoupení společnosti HONDA na křižovatce ul. Dostihové a Strakonické, navrhl převzít náklady na péči o podchod pod ul. Strakonická a o vzhled opěrných zdí těchto komunikací.

13/26 bere na vědomí
registraci občanského sdružení „Sdružení rodičů při MŠ  Velká Chuchle o.s.“, jehož jménem bude jednat Mgr. Edita Šimková. schvaluje sídlo sdružení na adrese: Na Cihelně 456/17, 159 00 Praha 5 – Velká Chuchle

13/27 bere na vědomí
dotaz hosta p. Zeinera ohledně legálního užívání staveništní komunikace Na Hvězdárně a průjezdu osadou Lahovská a vyjádření starosty, že užívání staveništní komunikace prověří začátkem příštího roku.Mgr. Lenka Felixová                                   Stanislav Fresl, starosta