Usnesení č. 2/2009 ze dne 23.2.2009

Usnesení č. 2/2009
ze 2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle,
konaného dne 23.2.2009

Zastupitelstvo městské části
2/0 schvaluje
kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání 13/2008 program zasedání ZMČ

2/1 schvaluje
kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání 1/2009 – 2. část

2/2 bere na vědomí
informace starosty dle bodu 2 zápisu

2/3 bere na vědomí
informaci tajemnice o jednání na MHMP ohledně finančního vypořádání hospodaření za rok 2008, jehož konečná výše odvodu (přídělu), bude MČ sdělena po projednání návrhu fin. vypořádání za rok 2008 v Zastupitelstvu hl. m. Prahy a po uzavření fin. vypořádání hl. m. Prahy se státním rozpočtem.

2/4 neschválilo
zvýšení odměn neuvolněným členům zastupitelstev (nařízení vlády č. 20/2009 ze dne 5. ledna 2009, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů)
Úkol: tajemnice-sdělit mzdové účetní
Termín: ihned

2/5 schvaluje,
aby starosta požádal o přezkoumání hospodaření naší MČ za r. 2009 Magistrát hl.m. Prahy – odbor finanční kontroly a přezkoumávání hospodaření.
Úkol: starosta
Termín: do 15.3. 2009

2/6 schvaluje
nahradit výkon interního nebo externího auditu v příspěvkových organizacích, zřízených MČ Praha – Velká Chuchle, a to v ZŠ Charlotty Masarykové a v MŠ Velká Chuchle, veřejnoprávní kontrolou ze strany zřizovatele.
Úkol: tajemnice – zajistit kontroly
Termín: do konce r. 2009

2/7 schvaluje
uzavření darovací smlouvy s panem Martinem Romanem, který se rozhodl přispět MČ darem ve výši 100.000,- Kč pro účely vybavení dětského hřiště v Městské části Praha – Velká Chuchle.
Úkol: starosta – podpis smlouvy
Termín: ihned

2/8 schvaluje
uzavření nájemní smlouvy se spol. LIP Praha, s.r.o., Areál Stará Aerovka, Praha 9 na pronájem části pozemku parc.č. 923/61 (1000 m2) v k.ú. Velká Chuchle spol. LIP PRAHA, s.r.o. s účinností od 1.4.2009 za cenu 200 Kč/m2/rok.
Úkol: starosta,Ing. Šmejkalová-uzavření smlouvy
Termín: do 25.3.2009

2/9 schvaluje
pronájem další část nevyužitého pozemku u Vltavy parc.č. 923/61 v k.ú. Velká Chuchle o výměře 2 000 m2 za účelem parkování nákladních automobilů a vytvoření malého stavebního dvora spol. Bendol s.r.o. a panu Liboru Bendovi. (každý 1000 m2) a to za cenu 200 Kč/m2/rok. A vyvěšení záměru na pronájem.
Úkol: Ing. Šmejkalová – vyvěsit záměr
Termín: ihned

2/10 neschvaluje
pronájem části pozemku parc.č. 1180/2 nebo 872/3 v k.ú. Velká Chuchle k instalaci reklamního zařízení dle žádosti spol. Bulldog – orientační systémy s.r.o. Část pozemku parc.č. 872/3 je již pronajata a část pozemku parc. č. 1180/2 není vhodná pro umístění reklamního zařízení. (komunikace). .
Úkol: Ing. Svobodová-odpověď
Termín: do 15.3.2009

2/11 schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen se spol. Telefónica O2 Czech Republic, a.s. k pozemkům parc.č.996 a 1184 v k.ú. Velká Chuchle za účelem umístění podzemního vedení veřejné komunikační sítě (napojení I.etapy výstavby rezidenční čtvrti Na Hvězdárně) za cenu stanovenou na základě znaleckého posudku.
Úkol: starosta,p.Barsová – uzavření smlouvy
Termín: do 25.3.2009

2/12 schvaluje
změnu nájemce pozemku parc..č. 872/3 v k.ú. Velká Chuchle. K 31.3.2009 bude ukončena nájemní smlouva se spol.. JARNETTE RÉCLAME s.r.o. a od 1.4.2009 bude uzavřen smluvní vztah se spol. outdoor akcent s.r.o., Karlova 27, 110 00 Praha 1 za stejných podmínek a na stejný účel (umístění reklamního zařízení).
Úkol: Ing. Šmejkalová –vyvěšení záměru
Termín: ihned

2/13 bere na vědomí
informace o jednání ohledně „Zastávky ČD ve Velké a Malé Chuchli“ schvaluje písemné stanovisko pro Správu železniční dopravní cesty – Ing. Růžičkovou.
Úkol: Ing. Schůrek – dopis na SŽDC
Termín: ihned

2/14 bere na vědomí
dopis Doc.Ing. arch. Mužíka, CSc, předsedy Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, který reagoval na dotaz p. Vokurky ohledně zpracování odborného posudku návrhu dopravních staveb ve Velké Chuchli.

2/15 bere na vědomí
informace Ing. Schůrka o provedení kamerové revize dešťové kanalizace pod objektem Klubového domu, zajišťované firmou ZEPRIS, o dalším postupu realizace oprav.

2/16 bere na vědomí
informace o výstavbě víceúčelového hřiště u ZŠ dle bodu 17 zápisu ZMČ 2/2009

2/17 bere na vědomí
informace Ing. Schůrka o jednání ohledně výstavby tunelu v Malé Chuchli, které proběhlo dne 18.2.2009 v Malé Chuchli – viz bod 18 zápisu ZMČ 2/2009

2/18 bere na vědomí
informaci starosty o výstavě „VIZE PRO DOPRAVU V PRAZE“, kterou pořádá Fakulta dopravní ČVUT a Útvar rozvoje hl. m. Prahy ve dnech 4.3.-14.6.2009 na Staroměstské radnici.

2/19 bere na vědomí
dopis FINEPu Chuchle a.s., kterým gen. ředitel FINEP CZ Ing. Jiří Pecháček reagoval na opakované dotazy starosty na další investiční záměry FINEPu v oblasti Velké Chuchle – viz zápis ZMČ 2/2009 bod 19 a kopie dopisu v příloze č. 2.

2/20 bere na vědomí
návrh odpovědi na dopis p. Vokurkové a dalších občanů - viz bod 20 zápisu ZMČ 2/2009.
Úkol: Mgr. Felixová
Termín: do 20.3.2009

2/21 bere na vědomí
návrh odpovědi na dopis p. Vokurkové a dalších občanů – viz bod 21 zápisu ZMČ 2/2009.
Úkol: starosta, Ing. Schůrek
Termín: do 20.3.2009

2/22 bere na vědomí
průzkum veřejného mínění, který prováděly p. Vomáčková, p.Mladenová a p. Vokurková.

2/23 bere na vědomí
informace tajemnice, že bude v nejbližší době bude společností TV NET zprovozněn infokanál pro uživatele kabelové televize a do konce února moderované diskusní fórum na webových stránkách úřadu.
Úkol: p. Pajerová – moderované diskusní fórum
Termín: do 28.2.2009

2/24 schvaluje,
na základě místního šetření v prodejně drogerie v ul. Starochuchelská 7/20 a v souvislosti se značnou vlhkostí objektu (viz bod 15 zápisu 2/2009), že MČ nebude za r. 2008 a za r. 2009 do doby ukončení oprav účtovat penále za pozdní úhradu nájemného a nebude zvyšovat nájemné o inflaci.
Úkol: Ing. Šmejkalová, Ing. Svobodová
Termín: průběžně

2/25 bere na vědomí
informace o konání veřejných schůzí: - 12.3.2009 od 19.00 hodin v ZŠ Charlotty Masarykové ve Velké Chuchli. pro občany osady Lahovská – jediným bodem programu bude veřejná prezentace nové verze zastavovacích podmínek osady Lahovská, tj. zástupci Útvaru rozvoje hl. m. Prahy. - v průběhu dubna by se konala veřejná schůze v Malé Chuchli za účelem seznámení veřejnosti s výstavbou tunelu v Malé Chuchli.- termín bude upřesněn - ve Velké Chuchli se veřejná schůze k problematice výstavby předpokládá v průběhu května – termín bude rovněž upřesněn.
Úkol: starosta
Termíny: 12.3.2009, duben, květen

2/26 bere na vědomí
vyjádření a připomínky hostů dle bodu 26 zápisu 2/2009.

2/27 bere na vědomí
informaci starosty o neutěšené situaci ve fotbalovém klubu Čechoslovan Chuchle

2/28 bere na vědomí
diskusní příspěvek p. Vlasáka ml. ohledně incidentu v restauraci– viz b. 28 zápisu 2/2009.

2/29 bere na vědomí
diskusní příspěvek p. Riegera ohledně průjezdu fekálních vozů Velkou Chuchlí.

2/30 bere na vědomí
dotaz p. Melichara ohledně znehodnocení jeho nemovitosti.

2/31 bere na vědomí
poděkování Mgr. Hromádky úřadu za zřízení úložiště pro zastupitele na webových stránkách, což přispělo k lepší informovanosti a operativnosti při přípravě jednání ZMČ.

Zpracovala: Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ

Schválili:
Mgr. Lenka F e l i x o v á
Stanislav F r e s l