Usneseni č. 5/2007 ze dne 26.3.2007

U s n e s e n í č. 5/2007 z 5. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle, konaného dne 26.3.2007

Zastupitelstvo městské části

5/0 schvaluje
program zasedání ZMČ
kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání 3/2007 a 4/2007

5/1 schvaluje
rozpočtové úpravy na rok 2007 – navýšení rozpočtu MČ Praha – Velká Chuchle o 849 500,- Kč (zapojením vlastních zdrojů z minulých let a neinv. dotace 40 tis. pro ZŠ na protidrogovou prevenci) a výdajů na zvýšení příspěvku ZŠ, na dotaci ČZS, pořízení publikace o Malé a Velké Chuchli a nákup pozemku u SK Čechoslovan Chuchle od p. P. /viz příloha č. 1 usnesení ZMČ 5/2007/
Úkol: tajemnice, účetní
Termín: do 4.4.2007


5/2 schvaluje
na základě žádosti p. V.V. prodej části pozemku parc. č. 160 v k.ú. Velká Chuchle, který byl oddělen geometr. plánem pod č. 160/10 o výměře 478 m2 za cenu dle znaleckého posudku 700 Kč/m2 a vyvěšení záměru na
prodej.
Úkol: p. Barsová
Termín: ihned


5/3 schvaluje
v souladu s vyvěšeným záměrem prodej pozemku parc. č. 572 o výměře 22 m2 a části pozemku parc. č. 1166/1 o výměře 6m2 vše v k.ú. Velká Chuchle pan J.Š z Prahy 3 a paní P.E. z Prahy 4 za cenu dle znaleckého posudku.
Úkol: p. Barsová-realizace prodeje
Termín: do 10.5.2007


5/4 neschvaluje
prodej části pozemku parc. č. 651 v k.ú. Velká Chuchle pro rozšíření pozemků prodejny čtyřkolek s tím, že se po vybudování protipovodňových opatření cena pozemku výrazně zvýší.
Úkol: p. Barsová-odpověď žadateli
Termín: do 15.4.2007


5/5 schvaluje
kritéria pro přijímání dětí do MŠ Velká Chuchle Na Cihelně. /viz příloha č. 2 usnesení ZMČ 5/2007/ a výši úplaty za vzdělávání 700,- Kč/měs.
Úkol: řed. Vostřáková

5/6 bere na vědomí
prázdninový provoz v MŠ Velká Chuchle dle návrhu ředitelky MŠ
a předběžné konzultace s rodiči a to: 2.-13.7.2007 bude v provozu jedna třída, 16.7.-24.8.2007 bude zavřeno.
Úkol: řed. Vostřáková
5/7 schvaluje
„Odpisový plán ZŠ na rok 2007“.
Úkol: řed. Jančíková


5/8 schvaluje
„Odpisový plán MŠ na rok 2007“.
Úkol: řed. Vostřáková


5/9 schvaluje
finanční vypořádání ZŠ Charlotty Masarykové za rok 2006 a příděly do fondů - HV ve výši 41523,73 Kč, příděl do FO ve výši 8305,- Kč a RF ve výši 33218,73 Kč.
Úkol: řed. Jančíková


5/10 schvaluje
ve smyslu § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění, navýšení nezaplaceného místního poplatku ze psů takto:
od 1.4.2007 do 30.4.2007 navýšení o 30%
od 1.5.2007 do 31.5.2007 navýšení o 50 %
od 1.6.2007 navýšení o 100 %
Úkol: ing. Šmejkalová
Termín: průběžně


5/11 neschvaluje
finanční příspěvek pro Myslivecké sdružení Radotín.
Úkol: p. Barsová-odpověď
Termín: ihned


5/12 schvaluje
doplnění členů přestupkové komise a to o p.Věru Bínovou a p.Hanu Hlavatou.
Úkol: Mgr. Felixová-pověření
Termín: ihne

5/13 bere na vědomí
informace a připomínky ke „Komunikačnímu propojení přes ČD ve Velké Chuchli“ Ing. arch. Vokurky, starosty Fresla a JUDr. Kubáta
schvaluje
zaslání dopisu se zvážením změny PD a přehodnocení záměru výstavby přemostění přes železniční trať ve Velké Chuchli ÚMČ Praha 16, Magistrátu hl. m. Prahy, TSK hl. m. Prahy, IDS, a.s. a Metroprojektu Praha, a.s.
Úkol:starosta,Ing.arch. Vokurka
Termín: do 3.4.2007

5/14 bere na vědomí
informace starosty ohledně vývoje projektové dokumentace potoka Vrutice – projekt – situace č. 4, která zohledňuje ponechání zeleného pásu mezi potokem a oplocením nemovitostí.

5/15 schvaluje
uspořádání „Veřejné schůze“ k aktuálním problémům Malé a Velké Chuchle a to dne 24.5.2007 v 19.00 hodin v ZŠ Charlotty Masarykové.
Úkol: starosta, zást. starosty


5/16 bere na vědomí
informaci starosty o dotacích, které byly pro r. 2007 pro naši městskou část schváleny z prostředků hl. m. Prahy a ze státního rozpočtu ČR.
investiční dotace:
Rekonstrukce komunikací a chodníků………. 4 mil. Kč
Nákup zařízení pro úklid a zimní údržbu komunikací a veřejné zeleně ………….. 500 tis. Kč
Rekonstrukce byt. domu Vojtěška II. etapa …… 800 tis. Kč

neinvestiční dotace:
Provoz MŠ Velká Chuchle …… 500 tis. Kč
investiční akce schválené ve státním rozpočtu ČR na rok 2007 v oblasti školství:
výstavba hřiště pro účely ZŠ Charlotty Masarykové ……… 4 500 tis. Kč
Rekonstrukce ústředního vytápění budovy ZŠ Ch. Masarykové … 3 500 tis. Kč


5/17 schvaluje
příspěvek na činnost SK Čechoslovan Chuchle na rok 2007 ve výši Kč 5.000,-
Úkol: tajemnice, účetní
Termín: do 15.4.2007


5/18 schvaluje
příspěvek na činnost MO ČZS ve výši Kč 10.000,-
Úkol: tajemnice, účetní
Termín: do 15.4.2007


5/19 bere na vědomí
připomínky p. Rysa, týkající se výstavby a potoka Vrutice a dotaz Mgr. Hromádky ohledně změny investora komunikace Na Hvězdárnu.

5/20 neschvaluje
směnu bytů dle opakované žádosti manželů Šťastných.
Úkol: Mgr. Felixová-odpověď
Termín: do 10.4.2007

5/21 bere na vědomí
opakovaný podnět paní V.V. na provedení místního šetření ohledně užívání nebytových prostor v budově Českých drah.
schválilo,
odpověď v tom smyslu, aby se jmenovaná se svým podnětem obrátila na České dráhy.
Úkol: Mgr. Felixová-odpověď
Termín: do 10.4.2007


5/22 neschválilo
náhradu výdajů spojených s přidělením nových evidenčních čísel v osadě Lahovská panu D. a manželům G. z důvodu promlčení nároků a nedostatku pasivní legitimace dle ust. zákonů 58/1969 Sb., 82/1998 Sb., případně 40/1964 Sb.,
Úkol: Mgr. Felixová-odpověď
Termín: do 10.4.2007


5/23 bere na vědomí
informaci Mgr. Schönbauerové o velmi úspěšné akci „Masopustní procházce masek dětí a dospělých“, kterou pořádala MČ Praha – Velká Chuchle a TJ Sokol Chuchle dne 4. března 2007.

5/24 bere na vědomí
upřesňující informace starosty o sportovně-společenském projektu „BIGMAN“, který se uskuteční 7.-8.9.2007 (plavání, cyklistika, běh) a výzvu starosty k nominaci 5 členného družstva.

5/25 bere na vědomí
pozvání Mgr. Schönbauerové na společnou akci ÚMČ Praha – Velká Chuchle, MŠ Velká Chuchle a ZŠ Charlotty Masarykové „Velikonoční setkání seniorů“ ve středu 4. dubna 2007 v 10.00 hod. v objektu MŠ.

5/26 schválilo
na základě žádosti manželů O. přístupovou cestu k pozemku parc. č. 335/5 k připravované stavbě RD s tím, že přístup nebude vytvořen dalším zářezem do valu na pozemku parc. č. 1038, ale bude protažen kolem pozemku parc. č. 335 a napojen na již vybudovaný přístup u pozemku parc. č. 335/4 u rodinného domku č.p. 415, vše v k.ú. Velká Chuchle.
Úkol: JUDr. Kubát
Termín: do 15.4.2007-odpověď

5/27 bere na vědomí
dotaz p. Kodeta ohledně protihlukových stěn.

5/28 bere na vědomí
informaci Mgr. Hromádky o jednání bezpečnostního výboru a umístění značky „zákaz zastavení“ v začátku ulice Podjezd.

5/29 bere na vědomí
odpověď starosty na dotaz Mgr. Hromádky ohledně znečištěného prostoru v Libři v souvislosti s výstavbou vil – dle závěru místního šetření provedeného na základě podnětu MČ stavebním odborem MČ Prahy 16, musí stavební firma neprodleně vyčistit uvedený prostor a předložit rozbor vody.

5/30 bere na vědomí
diskusi občanů a hostů a připomínky k projektu potoka Vrutice, k protipovodňovým opatřením, „nadjezdu a podjezdu“ a ke komunikaci Na Hvězdárnu.

Mgr. Lenka Felixová Stanislav Fresl


Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.

Originály zápisu a usnesení jsou k nahlédnutí u tajemnice ÚMČ.

Příloha č. 1 usnesení ZMČ 5/2007 ze dne 26.3.2007 b.5/1


ROZPOČTOVÉ ÚPRAVY
za 3/2007


V příjmové části rozpočtu:
+ 40 000 Kč zapojení neinv.dotace pro ZŠ na protidrog.prevenci Pol 4121
Celkem: 40 000 Kč

Ve výdajové části rozpočtu:
+ 40 000 Kč navýšení neinv.příspěvku ZŠ o dotaci na protidrog.prevenci OdPa 3113 Pol 5331
- 5 000 Kč snížení neinv.příspěvku na tělovýchovu OdPa 3419 Pol 5229
+ 5 000 Kč navýšení neinv.příspěvku na ost.zájmovou činnost OdPa 3429 Pol 5229
– přísp. zahrádkářům
+397 500 Kč pořízení publikace o Velké a Malé Chuchli OdPa 3349 Pol 5136
+452 000 Kč nákup pozemku u SK Čechoslovan Chuchle od pí. Pecákové OdPa 6171 Pol 6130
Celkem: 889 500 KčV části financování (položka 8115)
+849 500 Kč zapojení vlastních zdrojů na publikaci o Velké a Malé Chuchli a nákup pozemku od pí. Pecákové
Celkem: 849 500 Kč


Příloha č. 2 usnesení ZMČ 5/2007 ze dne 26.3.2007 b.5/5Kritéria
pro přijímání dětí do Mateřské školy Na Cihelně 456/17, Praha 5 -Velká Chuchle1.Do mateřské školy jsou přijímány děti starší 3 let (výjimečně děti, které dovrší 3 let věku do konce příslušného kalendářního roku) a jsou trvale hlášeny v Malé nebo Velké Chuchli.

a) děti předškolního věku (tj. poslední rok před nástupem do ZŠ) a děti s odloženou povinnou školní docházkou
b) děti zaměstnaných zákonných zástupců
c) děti rodičů samoživitelů
d) děti na doporučení lékaře nebo psychologa
e)děti rodičů na mateřské dovolené s mladším sourozencem, na kterého matka pobírá rodičovský příspěvek


2.Sourozenci dětí, které již naší mateřskou školu navštěvují a žádají celodenní docházku

3.Do MŠ jsou přijímány děti starší 3 let, jejichž zákonní zástupci pracují a území Malé a Velké Chuchle

4.Do MŠ jsou přijímány děti starší 3 let a mají trvalý pobyt na území MČ správního obvodu Praha 16

5.Do MŠ jsou přijímány děti starší 3 let a mají trvalý pobyt na území ostatních MČ

6.Do MŠ jsou přijímány děti starší 3 let a mají trvalý pobyt mimo Prahu

7.Děti jejichž zákonní zástupci podávají opakovanou žádost

8.Do MŠ jsou přijímány děti, jejichž docházka je omezena na dobu nejvýše 4 hodiny denně z důvodu pobírání rodičovského příspěvku ( dle § 30 odst.3 písm.a) zákona č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře)

Děti jsou přijímány k 1. září. Během roku jsou přijímány jen ve výjimečných případech a to pouze při volné kapacitě školy.

Tato kritéria nabývají účinnosti dnem 26. 3. 2007

Dagmar Vostřáková, v.r.