Usnesení č. 6/2007 ze dne 30.4.2007

U s n e s e n í   č. 6/2007
ze 6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle, konaného dne 30.4.2007
Zastupitelstvo městské části

6/0        schvaluje
program zasedání ZMČ   
kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání 6/2007

6/1        schvaluje
rozpočtové úpravy na rok 2007 – navýšení rozpočtu MČ Praha – Velká Chuchle o 6 006 500,- Kč (zapojením inv. dotace na nákup zařízení pro údržbu komunikací a veřejné zeleně, inv. dotace na rekonstr. komunikace a chodníků, inv. dotace na rekonstrukci byt. domu Vojtěška, neinv. dotace na provoz MŠ) a výdajů na zahrad. práce na hřišti u MŠ z vl. zdrojů a navýšení výdajů na opravy komunikací a chodníků v Malé Chuchli zapojením daru Prahy 5. /viz příloha č. 1 usnesení ZMČ 6/2007/

Úkol: tajemnice, účetní
Termín: do 4.5.2007


6/2        bere na vědomí
„Zprávu o plnění rozpočtu hl. m. Prahy a vyúčtování výsledků  hospodaření hl. m. Prahy za rok 2006“.

6/3        schvaluje
zakoupení  pozemku parc. č. 869/8 v k.ú. Velká Chuchle o výměře 2562 m2 (u fotbalového hřiště) od p. Květy Pecákové za dohodnutou cenu 452 tis. Kč a vyvěšení záměru.
Úkol: p. Barsová-vyvěšení záměru
Termín: ihned


6/4        schvaluje
v souladu s vyvěšeným záměrem prodej části  pozemku parc.č. 160  v k.ú. Velká Chuchle, který byl oddělen  geometr. plánem pod č. 160/10 o výměře 478 m2 za cenu dle znaleckého posudku ve výši 700 Kč/m2 pí. V.D.
Úkol: p. Barsová
Termín: po vyjádření MČ P-16


6/5        schvaluje
uzavření  Smlouvy o zřízení věcného břemene pro kabely PRE, vedené na pozemcích parc. č. 87, 154 a 155 k.ú. Malá Chuchle mezi  MČ Praha – Velká Chuchle a PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5  za jednorázovou náhradu v celkové výši 10.000,- Kč. 
Úkol: JUDr. Kubát-uzavření smlouvy                                        Termín: do 31.5.2007


6/6        schvaluje
vyvěšení záměru a následně uzavření „Kupní smlouvy“ mezi MČ Praha – Velká Chuchle a PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5 na prodej pozemku parc. č. 87/2 k.ú. Malá Chuchle o výměře 25 m2 za cenu dle znaleckého posudku.
Úkol: JUDr. Kubát-vyvěšení záměru a uzavření smlouvy
Termín: do 31.5.2007


6/7        schvaluje
uzavření „Dohody o narovnání“ mezi MČ Praha – Velká Chuchle a ing. M.D. (MČ Praha – Velká Chuchle na základě svěřené správy nemovitostí)  je výlučným vlastníkem pozemků parc. č. 876/8 o výměře 256 m2 a 923/137 o výměře 14 m2 a ing. M.H. byl na základě listiny „Rozhodnutí o dědictví“ zapsán v KN také jako vlastník. Účastníci dohody napravili tento stav tak, že vlastnické právo k předmětným pozemkům dohodli ve prospěch MČ Praha – Velká Chuchle (Hl. m. Praha koupilo tyto pozemky v r. 1976) a na základě uvedené právní skutečnosti byl podán návrh na záznam do KN. 
Úkol:tajemnice-dohoda,návrh na vklad
Termín: ihned


6/8        schvaluje
zaslání společného návrhu MČ Praha – Slivenec a MČ Praha – Velká Chuchle gen. řediteli DP hl. m. Prahy na zřízení autobusového spojení mezi našimi městskými částmi a to vzhledem k profilu komunikace nejlépe pomocí malého autobusu.
Úkol: starosta-žádost
Termín: ihned


6/9        schvaluje
postoupení  žádosti starostky MČ Praha – Slivenec RNDr. Jany Plamínkové o povolení výjimky k průjezdu fekálních vozů naší obcí odboru opravy MČ Prahy 16, aby ji řešil v součinnosti s policií.
Úkol: JUDr. Kubát-postoupení žádosti
Termín: ihned


6/10        schvaluje,
v  souvislosti s investičními akcemi,  schválenými pro naši MČ ve státním rozpočtu ČR na rok 2007 v oblasti školství:
Výstavba hřiště pro účely ZŠ Charlotty Masarykové …………………… 4 500 tis. Kč
Rekonstrukce ústředního vytápění budovy ZŠ Ch. Masarykové ………   3 500 tis. Kč,   aby obě akce MČ zadala OMI.
Úkol: JUDr. Kubát, Ing. Svobodová-žádost
Termín: ihned


6/11        schvaluje
aby MČ Praha – Velká Chuchle předložila požadavek na OMI na zajištění projektové a inženýrské činnosti ve věci protihlukových stěn v oblasti ul. Strakonická v Malé a Velké Chuchli.
Úkol: starosta, JUDr. Kubát-žádost
Termín: do 15.5.2007


6/12        schvaluje
zaslání žádosti na OMI ohledně protipovodňových opatření  v oblasti závodiště – umožnění odtoku povodňových vod v prostoru „ 8 kanálů“
Úkol: starosta, JUDr. Kubát-žádost
Termín: do 15.5.2007


6/13        schvaluje
objednání kontroly splaškové kanalizace a vodovodu v ul. Dubnická kamerou.
Úkol: JUDr. Kubát-žádost
Termín: do 15.5.2007

6/14        schvaluje
na základě žádosti p. Aleny Chotěborské úhradu veřejné části plynovodu na hranu pozemku s tím, že po kolaudaci bude uzavřena smlouva s Pražskou plynárenskou na prodej.

Úkol: JUDr. Kubát, ing. Svobodová
Termín: stavební

6/15        schválilo
uzavření smlouvy s firmou Profis B  B s.r.o. na „Oplocení zadní části areálu, terénní úpravy, chodníčky, přístupový chodníček z hřiště MŠ a přístupovou komunikaci – v ul. V Úvoze“. 
Úkol: JUDr. Kubát-uzavření smlouvy
Termín: ihned


6/16        bere na vědomí
informace p. Rysa o jednání výboru životního prostředí.

6/17        bere na vědomí
informace starosty o předání komunikace Na Hvězdárnu dne 2.5.2007 zhotoviteli  výstavby serpentiny.

6/18        bere na vědomí
informace Mgr. Felixové o jednání výboru sociálního a bytového.

6/19        schvaluje
zaslání žádosti na MHMP – odbor obecního majetku o odsvěření ozemků parc. č. 84,85,86 v k.ú. Malá Chuchle Pozemkovému fondu ČR a svěření do správy Hl. m. Prahy, resp. MČ Praha – Velká Chuchle.
Úkol: p. Barsová-žádost
Termín: do 31.5.2007


6/20        schvaluje
zaslání výzvy ÚMČ Praha 5 na řešení vznikající skládky odpadu    v ulici Zbraslavská mezi Malou Chuchlí a Hlubočepy pod „Barrandovskými  skalami“.
Úkol: p. Barsová-zaslání výzvy
Termín: do 20.5.2007

6/21        bere na vědomí
informace p. Děrdové o jednání výboru kontrolního
schvaluje  provedení místního šetření v zadní části závodiště, kde se nachází skladiště nepotřebných věcí.
Úkol: výbor ŽP-místní šetření
Termín: do 20.5.2007


6/22        bere na vědomí
informace Ing. arch. Vokurky o jednání výboru stavebního a územního plánu a doporučení výboru, aby stavební práce spojené s obnovou vodovodních řadů v ul. Bílčická, Nad Libří, Novochuchelská, Bruntálská a Na Hvězdárně (náhrada starého poruchového potrubí) byly zkoordinovány s ostatními investory v této lokalitě (OMI a FINEP).

6/23        schvaluje
na základě doporučení výboru vymezení rozsahu zastavovací studie chatové oblasti „Lahovská“ a zaslání žádosti Útvaru rozvoje HMP.
Úkol: JUDr. Kubát-žádost
Termín: do 20.5.2007

6/24        schvaluje
na základě doporučení výboru podání žádosti na změnu územního plánu –  vypuštění přemostění Libeřského údolí mezi ul. Na Hvězdárně a V Úvoze.
Úkol: JUDr. Kubát-žádost
Termín: do 20.5.2007

6/25        schvaluje
zaslat žádost Útvaru rozvoje hl. m. Prahy na změnu územního plánu mezi Malou a Velkou Chuchlí z kategorie DH (plochy a zařízení hromadné dopravy a parkoviště) na kategorii ZOB – obchodní.
Úkol: JUDr. Kubát-žádost
Termín: do 20.5.2007


6/26        schvaluje
zaslat žádost Útvaru rozvoje hl. m. Prahy o vypracování  urbanistické studie prostoru mezi ČD a Vltavou od Malé Chuchle až po hranice k.ú. Lahovice.
Úkol: JUDr. Kubát-žádost
Termín: do 20.5.2007


6/27        schvaluje
prověření možnosti zadání vypracování projektu na dešťovou kanalizaci  v oblasti ul. Starolázeňská a U Zahradnictví.
Úkol: JUDr.Kubát, Ing.Svobodová
Termín: do 31.5.2007
6/28        bere na vědomí
stížnosti na nepořádek v Malé Chuchli v areálu kolem společnosti EKO-SUNRISE a dopis MČ řediteli odboru ŽP MHMP v této věci s návrhem opatření.

6/29        pověřuje
Mgr. Felixovou projednáním možnosti otevření hřiště u ZŠ Charlotty Masarykové (dosud využívané družinou) v dopoledních hodinách a v soboru a v neděli pro veřejnost s řed. ZŠ Mgr. Jančíkovou.
Úkol: Mgr. Felixová
Termín: ihned


6/30        bere na vědomí
informace Mgr. Hromádky o jednání výboru bezpečnostního
schvaluje pokračování v jednání s odborem dopravy MČ Prahy 16 ohledně vodorovného značení před TJ Sokol Chuchle, které inicioval ÚMČ i výbor.
Úkol: JUDr. Kubát
Termín: do 31.5.2007


6/31        neschválilo
zřízení e-mailové adresy (schránky) v rámci ÚMČ pro každého člena zastupitelstva.

6/32        bere na vědomí
informaci tajemnice ohledně aktuální situaci infokanálu.

6/33        bere na vědomí
informaci starosty o krátkodobém uzavření žel. přejezdu ve Velké Chuchli:
a to: 16.5.2007 od 23.30 hodin – 17.5.2007 do 4.00 hodin.

6/34        schválilo
odložení  termínu veřejné schůze z důvodu, že  není dosud vydáno DIO ani harmonogram výstavby komunikace Na Hvězdárnu, není  vyjasněno zadání projektu na dešťovou kanalizaci v oblasti ul. Starolázeňská a U Zahradnictví, a není uzavřeno jednání ve věci protihlukových stěn.
Úkol: sekretariát
Termín: ihned


Mgr. Lenka Felixová                        Stanislav Fresl


Příloha č. 1 usnesení ZMČ 6/2007 ze dne 30.4.2007 b. 6/1ROZPOČTOVÉ ÚPRAVY
za 4/2007


V příjmové části rozpočtu:
+   500 000 Kč zapoj. inv.dotace na nákup zaříz.pro údržbu komunik.a veř.zel.               Pol 4221
+4 000 000 Kč zapojení inv.dotace na rekonstr.komunik.a chodníků                   Pol 4221
+   800 000 Kč zapojení inv.dotace na rekonstr.byt.domu Vojtěška                   Pol 4221
+   500 000 Kč zapojení neinv.dotace na provoz MŠ                            Pol 4121
Celkem:  5 800 000 Kč

Ve výdajové části rozpočtu:
+   500 000 Kč navýšení výdajů na nákup zaříz.pro údržbu komunik.a veř.zel.    OdPa 2212 Pol 6122
+   100 000 Kč zapojení vl.zdrojů na nákup zaříz.pro údržbu komunik.a veř.zel.    OdPa 2212 Pol 6122
+4 000 000 Kč navýšení výdajů na rekonstr.komunik.a chodníků            OdPa 2212 Pol 6121
+   200 000 Kč zapojení vl.zdrojů na rekonstr.komunik.a chodníků        OdPa 2212 Pol 6121
+   800 000 Kč navýšení výdajů na rekonstr.byt.domu Vojtěška            OdPa 3612 Pol 6121
+   100 000 Kč zapojení vl.zdrojů na rekonstr.byt.domu Vojtěška            OdPa 3612 Pol 6121
+   500 000 Kč navýšení výdajů na provoz MŠ – dotace                 OdPa 3111 Pol 5331
-    500 000 Kč snížení výdajů na provoz MŠ – vl.zdroje                OdPa 3111 Pol 5331
+   100 000 Kč rezerva (na LSPP)                            OdPa 6171 Pol 5901
+     56 500 Kč navýšení výdajů za zahradn.práce u hřiště u MŠ             OdPa 3111 Pol 6121
+   150 000 Kč navýšení výdajů na opravy komunik.a chodníků – dar Praha 5    OdPa 2212 Pol 5171
Celkem: 6 006 500 Kč

V části financování (položka 8115)
+   56 500 Kč zapojení vl.zdrojů na zahradn.práce u hřiště u MŠ
+ 150 000 Kč zapojení daru Prahy 5
Celkem: 206 500 Kč