Usnesení č. 8/2007 ze dne 25.6.2007

U s n e s e n í č. 8/2007
z 8 zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle, konaného dne 25.6.2007

Zastupitelstvo městské části

8/0 schvaluje
program zasedání ZMČ kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání 7/2007

8/1 schvaluje
zprávu o plnění rozpočtu a výsledku hospodaření MČ Praha – Velká Chuchle za rok 2006 (závěrečný účet) s výhradou (zjištěné chyby a nedostatky méně závažného charakteru při přezkoumání hospodaření).

8/2 schvaluje
střednědobý rozpočtový výhled v oblasti kapitálových výdajů na období 2008- 2013: - rekonstrukce topení „Klubový dům“ 2 mil. - přípojka kanalizace a plyn, plynové topení samoobsluha 2 mil. - výst. haly pro skladové hospodářství (včetně úpravy dvora + plot) 3,5 mil. - výstavba hasičské zbrojnice 10 mil. - hřiště Malá Chuchle 2,5 mil. - přístavba budovy ZŠ 30 mil.
Úkol: Ing.Svobodová-návrh na MHMP
Termín: do 10.8.2007

8/3 schvaluje
rozpočtové úpravy na rok 2007 – rozpočet MČ Praha – Velká Chuchle byl navýšen o částku 100 000,- Kč (zapojena neinv. dotace na provoz SDH a vlastní zdroje na výdaje k hřišti u MŠ a navýšení příspěvku pro ZŠ – na základě požadavku ZŠ navýšení pojištění odpovědnosti za škodu v případě vážného úrazu žáka). /viz příloha č. 1 usnesení 8/2007/
Úkol: Ing. Svobodová-předat MHMP
Termín: 2.7.2007

8/4 bere na vědomí
výsledky kontroly hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Velká Chuchle a příspěvkové organizace Základní škola Charlotty Masarykové a kontroly ve školní jídelně.

8/5 schvaluje
finanční odměnu pro ředitelku ZŠ Charlotty Masarykové Mgr. Elišku Jančíkovou dle návrhu.
Úkol: Ing. Svobodová-dopis ZŠ
Termín: ihned

8/6 bere na vědomí
informaci Mgr. Hromádky ohledně jednání bezpečnostního výboru.

8/7 bere na vědomí
informace Ing. arch. Vokurky o jednání výboru stavebního a jednání na Útvaru rozvoje hl.m. Prahy. schvaluje nové předložení návrhu na změnu ÚP na zrušení spojovací komunikace -přemostění libeřského údolí mezi ul. Na Hvězdárně a V Úvoze – změna Z 1225/06 nebyla doporučena ke schválení. (bylo již schváleno usnesením ZMČ 6/2007 ze dne 30.4.2007 b. 6/24 a zasláno Útvaru rozvoje hl. m. Prahy 7.5.2007).
Úkol: stavební odbor- MHMP - návrh
Termín: do 10.7.2007

8/8 bere na vědomí
informaci Mgr. Schönbauerové o jednání výboru pro kulturu, sport a volno- časové aktivity schvaluje zaslání výzev na předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Vybavení dětského hřiště u MŠ“.
Úkol: Mgr. Schönbauerová, p. Hradecká
Termín: ihned

8/9 bere na vědomí
informaci Bc. Kuzníkové o pořádání „Dětského dne“ v Malé Chuchli

8/10 bere na vědomí
informaci Mgr. Felixové o jednání výboru sociálního a bytového.

8/11 schvaluje
prodej pozemku parcelní č. 160/6 v k.ú. Velká Chuchle o výměře 580 m2 JUDr. J.Z. za cenu dle znaleckého posudku ve výši 520,- Kč/m2. Úkol: p. Barsová – kupní smlouva Termín: po schválení MČ Praha 16 8/12 schvaluje prodej pozemku parc. č. 87/1 k.ú. Malá Chuchle o výměře 1306 m2 spol. Podzimek a synové, s.r.o. za cenu dle znaleckého posudku a souhlasí s vyvěšením záměru.
Úkol: p. Barsová – vyvěšení záměru
Termín: do 10.7.2007

8/13 neschvaluje
pronájem části pozemku parc. č. 82/1 k.ú. Malá Chuchle o výměře cca 800 m2 p. Ondreji Valentovi.
Úkol: p. Barsová – odpověď
Termín: do 10.7.2007

8/14 nedoporučilo
prodej pozemku parc. č. 15 v k.ú. Malá Chuchle o výměře 5590 m2, který je ve vlastnictví hl. m. Prahy, firmě Mars. Úkol: p. Barsová – stanovisko pro MHMP Termín: ihned 8/15 schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi MČ Praha-Velká Chuchle a PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, Praha 5 na prodej pozemku parc. č. 1159/3 v k.ú. Velká Chuchle o výměře 13 m2 za cenu dle znaleckého posudku.
Úkol: p. Barsová – kupní smlouva
Termín: po dohodě s PREdistribuce, a.s.

8/16 bere na vědomí
děkovný dopis TJ SOKOL CHUCHLE za poskytnutí finančního příspěvku při příležitosti 100. výročí založení TJ.

8/17 schvaluje,
aby MČ projednala zařazení stavby dešťové kanalizace ve Velké Chuchli – prostor vymezený ul. Strakonická, Dostihová a Starolázeňská a objízdnou komunikací u trati ČD do investičních akcí OMI.
Úkol: starosta
Termín: do konce r. 2007

8/18 neschválilo poskytnutí příspěvku na myslivecké hospodaření Mysliveckému sdružení Radotín a potvrdilo usnesení ZMČ 5/2007 ze dne 26.3.2007 b. 5/11.
Úkol: p. Barsová - odpověď
Termín: do 10.7.2007

8/19 bere na vědomí
informaci starosty ohledně řešení nezabezpečené šachty na soukromém pozemku nedaleko kopce Homolka (žádost p. Vokurkové) s tím, že ÚMČ již několikrát vyzval vlastníka pozemku k nápravě - ÚMČ si vyžádá písemný souhlas ke vstupu a nabídne součinnost při řešení.
Úkol: tajemnice - odpověď p. Vokurkové
Termín: do 10.7.2007

Mgr. Lenka Felixová                      Stanislav Fresl