Usnesení č. 10/2009 ze dne 21.12.2009

Usnesení č. 10/2009

z 10. mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Velká Chuchle, konaného dne 21.12.2009

Zastupitelstvo městské části

10/0 schvaluje
termín dalšího jednání ZMČ na 18.1.2010
návrh programu jednání

10/1 schvaluje
rozpočtové úpravy za 12/2009 /viz příloha č. 1 usnesení ZMČ 9/2009/

Úkol: Ing. Svobodová
Termín: do 4.1.2010

10/2 schvaluje
rozdělení odměn členům výborů za r. 2009 dle návrhů předsedů výborů. /viz neveřejná příloha č. 2 usnesení ZMČ 10/2009/

Úkol: pokladní
Termín: do konce roku 2009

10/3 schvaluje
odpisový plán ZŠ na rok 2010 dle návrhu ředitelky ZŠ.

Úkol: Ing. Svobodová - sdělení ZŠ
Termín: ihned

10/4 schvaluje
odpisový plán MŠ na rok 2010 dle návrhu ředitelky MŠ.

Úkol: Ing. Svobodová - sdělení MŠ
Termín: ihned

10/5 schvaluje
rozpočet MČ Praha - Velká Chuchle na r. 2010 a plán vedlejší hospodářské činnosti na rok 2010. Rozpočet je koncipován v objemu příjmů ve výši 11 267 tis. Kč (včetně zdrojů vytvořených v uplynulých letech - převod z vlastního fondu hospodářské činnosti ve výši 1 400 tis. Kč) a výdajů ve výši 11 267 tis. Kč. - v případě, že SR neschválí prezident, budou místo státní dotace použity vlastní zdroje MČ). /viz příloha č. 3 usnesení /viz příloha č. 3 usnesení ZMČ 10/2009/

Úkol: Ing. Svobodová - předat MHMP
Termín: dle požadavku MHMP

10/6 schvaluje
počet zaměstnanců ÚMČ Praha - Velká Chuchle na r. 2010 dle bodu 6 zápisu 10/2009 ze dne 21.12.2009 pověřuje tajemnici,
aby v odůvodněných případech uzavřela dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a pracovní poměry na dobu určitou jako zástupy za dlouhodobě dočasně nepřítomné zaměstnance.

Úkol: tajemnice - prac. smlouvy a dohody
Termín: dle potřeby

10/7 schvaluje
pronájem pozemku parc. č. 1099/1 v k.ú. Velká Chuchle pod garáží č. 9 V Dolích a schválilo vyvěšení záměru na pronájem pozemku.

Úkol: Ing. Šmejkalová-vyvěšení záměru
Termín: ihned


10/8 revokuje
b. 3/15 usnesení 3/2009 ze dne 31.3.2009 schvaluje snížení nájmu pro nájemce pozemku 923/61 v k.ú. Velká Chuchle p. Libora Bendu a spol. Bendol s.r.o. na 100 Kč/m2, vzhledem k důvodům uvedeným v b. 8 zápisu 10/2009.

revokuje
b. 3/17 usnesení 3/2009 ze dne 31.3.2009 schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy se spol. LIP PRAHA s.r.o.
s tím, že nebudeme požadovat úhradu nájemného z důvodů, uvedených v b. 8 zápisu 10/2009.

Úkol: Ing. Šmejkalová
Termín: do konce r. 2009

10/9 revokuje
usnesení 6/2009 b. 6/13 ze dne 29.6.2009 a 7/2009 b. 7/9 ze dne 21.9.2009, kterými bylo schváleno uzavření smluv s Pražskou plynárenskou Distribuce, a.s. o zřízení věcného břemene k části pozemku parc. č. 1159/1 a 1160 v k.ú. Velká Chuchle a 996, 1160 a 1184 v k.ú. Velká Chuchle za cenu dle znaleckého posudku. schvaluje cenu 10 tis. Kč pro každou smlouvu.

Úkol: p. Barsová
Termín: ihnedZpracovala: Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ

Schválili:


Mgr. Lenka F e l i x o v á
Stanislav F r e s l