Usnesení č. 1/2010 ze dne 18.1.2010


Usnesení č. 1/2010
z 1. zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Velká Chuchle, konaného dne 18.1.2010

Zastupitelstvo městské části

1/0 schvaluje
návrh programu jednání

1/1 bere na vědomí
informace starosty

1/2 bere na vědomí
informace tajemnice, o 1. dílčím přezkoumání hospodaření, provedeným kontrolní skupinou MHMP v MČ Praha - Velká Chuchle ve dnech 23.11.2009-11.12.2009 za období od 1.1.2009 do 31.10.2009 s tím, že nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.
bere na vědomí
protokol o výsledku kontroly výkonu státní správy na úseku evidence
obyvatel, provedené ve dnech 24.-27.11.2009 u ÚMČ Praha - Velká Chuchle
pracovnicemi MHMP, které konstatovaly, že výkon státní správy na
kontrolovaném úseku je prováděn na velmi dobré úrovni.

1/3 bere na vědomí
závěry kontroly České školní inspekce v Mateřské škole Velká Chuchle, která proběhla ve dnech 21. a 22. října 2009. Inspekční zpráva vyzněla velmi pozitivně.

1/4 bere na vědomí
informace Mgr. Felixové o závěrech kontrol zřizovatele u Základní školy Charlotty Masarykové a Mateřské školy Velká Chuchle, které proběhly dne 4.12.2009 s tím, že nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky .

1/5 bere na vědomí
dopis paní V., který zaslala zastupitelstvu ohledně nájemní smlouvy na byt v Radotínské ulici - ÚMČ bude v této věci postupovat v souladu s právními předpisy.

Úkol: Mgr.Felixová, Ing.Šmejkalová-odpověď
Termín: do 5.2.2010

1/6 neschválilo
úhradu výrazně zvýšeného finančního příspěvku pro r. 2010 (Kč 96 700,-) na rozvoz obědů seniorům Malé a Velké Chuchle dle požadavku starosty MČ Prahy 16 Mgr. Hanzlíka .

Úkol: Mgr. Felixová - odpověď MČ Praha 16
Termín: do 29.1.2010
schválilo
nadále přispívat seniorům na dovoz obědů částku Kč 15,- a uhradit nákup
nosičů.

Úkol: Ing. Svobodová
Termín: po uzavření smlouvy
pověřilo
Mgr. Felixovou prověřit levnější možnosti dovozu obědů a informovat o případné změně stávající uživatele této služby.

Úkol: Mgr.Felixová-návrh nové smlouvy, dopis seniorům
Termín: do 10.2.2010

1/7 schválilo
finanční příspěvek na činnost ZO Českého zahrádkářského svazu na rok 2010 ve výši 5.000,- Kč.

Úkol: Ing.Svobodová-odpověď
Termín: do 5.2.2010

1/8 schválilo
pronájem části pozemku parc.č. 1099/1 v k.ú. Velká Chuchle pod garáží č. 9 v Dolích p. Romanu Bodnárovi.

Úkol: Ing. Šmejkalová-příprava smlouvy
Termín: ihned

1/9 schválilo
dle nabídky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových bezúplatný převod pozemku parc. č. 416/2 v k.ú. Velká Chuchle o výměře 54 m2 (pozemek pod obecní komunikací v ul. Na Cihelně) do vlastnictví hl. m. Prahy a jeho následné svěření naší MČ.

Úkol: Ing. Svobodová-odpověď
Termín: do 5.2.2010

1/10 schválilo
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se spol. PREdistribuce, a.s. k pozemku parc. č. 670/3, 1170 a 1171 v k.ú. Velká Chuchle (ul. Starolázeňská - trafostanice) za účelem umístění, provozování a užívání kabelového vedení na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 11.4.2008.

Úkol: Bc. Kozlovská-příprava smlouvy
Termín: do 10.2.2010

1/11 schválilo
uzavření kupní smlouvy se spol. PREdistribuce, a.s. na pozemek pod trafostanicí ve Starolázeňské ul. - parc. č. 670/29 v k.ú. Velká Chuchle o výměře 12m2 (odděleno geometr. plánem z pozemku parc. č.670/3) na základě budoucí smlouvy kupní ze dne 20.3.2008 za cenu dle znaleckého posudku.

Úkol: Ing. Svobodová-příprava smlouvy
Termín: po obdržení znaleckého posudku

1/12 schválilo
k žádosti SUDOPu Praha vydat souhlas MČ pro vydání ÚR stavby „Optimalizace traťového úseku Praha hl. n.-Praha Smíchov", která v traťovém úseku Praha Smíchov - Praha Radotín řeší výstavbu nového traťového zabezpečovacího zařízení .

Úkol: Ing. Schůrek -odpověď SUDOPu Praha
Termín: ihned

1/13 schválilo
dokumentaci telekomunikační stavby „Optického rozlišení sítě PRAGONET na území Velké Chuchle a Lahovic" za předpokladu zajištění koordinace uvedené telekomunikační stavby s trasou plánované výstavby protipovodňových opatření v dané lokalitě, jejímž investorem je OMI v zastoupení společnosti IDS, a.s.

Úkol: Ing. Schůrek-odpověď Ing.Bláhovi
Termín: ihned

1/14 neschválilo
prodej pozemku pac. č. 564/6 p výměře 76 m2 v k.ú. Velká Chuchle, na
kterém je umístěna TS 3534 a potvrdilo zamítavé stanovisko ZMČ - viz
usnesení 4/2009 b. 4/17 ze dne 27.4.2009.

Úkol: Ing. Schůrek - odpověď MHMP odboru och. aktivit
Termín: ihned

1/15 neschválilo
zastavovací studií ateliéru Kosek z 10/2009, předloženou panem Aznavourem, který zastupuje A.P.Investment na výstavbu areálu viladomů Hvězdárna, umístěného na parc. č. 561/5, 564/6 a 564/9 v k.ú. Velká Chuchle a potvrdilo usnesení ZMČ 4/2009 b. 4/17 ze dne 27.4.2009, vzhledem k neúměrně husté a pro danou lokalitu nevhodné zástavbě několikapodlažních domů, která je v rozporu s platným ÚP pro tuto lokalitu.
Úkol: Ing. Schůrek - odpověď p. Aznavourovi
Termín: do 5.2.2010

1/16 schválilo
PD Ing. O.N. na stavební úpravy a přístavbu RD v ulici Nad Libří č.ú. 343 za předpokladu, že si stavebník vyřídí souhlas majitele nemovitosti na pozemku parc. č. 998/71 s umístěním přestavby a schválení této stavební úpravy na stavebním odboru ÚMČ Praha 16.

Úkol: Ing. Schůrek - odpověď žadateli
Termín: do 5.2.2010

1/17 schválilo
odpis pohledávky ve výši Kč 99.193,75 s příslušenstvím, která byla
exekučně vymáhána na spol. MacSim a.s. se sídlem Halámky 3, 378 06
Suchdol nad Lužnicí. Usnesením okresního soudu v Jindřichově Hradci
ze dne 3.11.2009 bylo exekuční řízení zastaveno, protože exekuce byla
bezvýsledná.

Úkol: Ing. Svobodová - odpis pohledávky
Termín: ihned

1/18 schválilo
termíny řádných jednání ZMČ do konce září 2010:
22.2., 29.3., 26.4., 31.5., 28.6., 20.9.2010

Úkol: starosta
Termíny dle schválení ZMČ

1/19 vzalo na vědomí
ukončení členství p. Kateřiny Nedomové ve výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity
schválilo
jako nového člena výboru p. Václavu Šafářovou.

Úkol: Mgr. Schönbauerová
Termín: dle jednání výboru

1/20 schválilo,
aby ÚMČ požádal ROPID, aby na vlakovém nádraží bylo zavedeno hlášení o zpoždění vlaků.

Úkol: tajemnice-dopis na ROPID
Termín: do 5.2.2010


Zpracovala: Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ


Schválili:


Mgr. Lenka F e l i x o v á
Stanislav F r e s l