Usnesení č. 2/2010 ze dne 22.2.2010

Usnesení č. 2/2010

ze 2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Velká Chuchle, konaného dne 22.2.2010

Zastupitelstvo městské části
2/0 schvaluje
návrh programu jednání

2//1 revokuje
usnesení ZMČ 7/2009 ze dne 21.9.2009 b. 7/14 v plném rozsahu.

schvaluje
stavbu 514 svážnice Velká Chuchle - Radotín za těchto podmínek:
 realizace stavby směrem z Radotína a propustkem pod železnicí
 nezbytnost citlivého řešení vůči krajině
 bude zamezeno možné sjízdnosti z obou směrů umístěním závory
 striktní dodržení všech podmínek usnesení vlády a správních orgánů
 poskytnutí veškerých podkladů předkládaných pro územní a stavební řízení
Úkol: Ing.Schůrek,Ing.Kozlovská-odpověď
Termín: průběžné sledování a kontrola stavby

2/2 bere na vědomí
informace starosty

2/3 bere na vědomí
zápis z 2. dílčího přezkoumání hospodaření, provedeného kontrolní skupinou MHMP v MČ Praha - Velká Chuchle dokladově v úřadu městské části ve dnech 11.1.2010-15.1.2010 za období od 1.11.2009 do 30.11.2009.

2/4 schválilo,
aby starosta požádal o přezkoumání hospodaření naší MČ za r. 2010 Magistrát hl.m. Prahy - odbor finanční kontroly a přezkoumávání hospodaření.
schválilo
nahradit v r. 2010 výkon interního a externího auditu v příspěvkových
organizacích, zřízených MČ Praha - Velká Chuchle, a to v ZŠ
Charlotty Masarykové a v MŠ Velká Chuchle, veřejnoprávní kontrolou v příspěvkových organizacích.
Úkol: starosta,tajemnice
Termín: dle stanovených termínů

2/5 schválilo
Opatření tajemnice č. 38/2010 - „Pracovní řád MČ Praha - Velká Chuchle, Úřadu městské části" s účinností od 1.3.2010.
Úkol: tajemnice
Termín: 1.3.2010

2/6 schválilo
DTJ Velká Chuchle finanční příspěvek na činnost pro rok 2010 ve výši 5.000,- Kč.
Úkol: Ing. Svobodová
Termín: do 5.3.2010

2/7 schválilo
SK Čechoslovanu Chuchle finanční příspěvek na činnost pro rok 2010 ve výši 5.000,- Kč.
Úkol: Ing. Svobodová
Termín: do 5.3.2010

2/8 schválilo
zápis z jednání HIK a výsledky inventarizace majetku a závazků MČ Praha - Velká Chuchle, ZŠ Charlotty Masarykové a MŠ Velká Chuchle za rok 2009.
Úkol: Ing. Svobodová-předat MHMP
Termín: do 26.2.2010

2/9 schválilo
„Kritéria přijímání dětí do MŠ" pro školní rok 2010/2011. /viz příloha č. 1 usnesení ZMČ 2/2010/.
Úkol: řed. MŚ p. Kučerová
Termín: při přijímání dětí do MŠ

2/10 schválilo
zařazení žádosti Ing. Dany Kozlovské do seznamu uchazečů o nájemní byt.
Úkol: Ing. Šmejkalová
Termín: ihned

2/11 neschválilo,
aby se naše městská část připojila ke kampani „Vlajka pro Tibet" .
Úkol: Mgr. Felixová-odpověď OS Lungta
Termín: ihned

2/12 schválilo
uzavření smlouvy se Záchrannou službou AS ČR Praha - západ, U Včely 1442, 156 00 Praha - Zbraslav na dovoz obědů pro seniory
schválilo
uzavření smlouvy o dodávce obědů mezi firmou Ivo Synek - hostinská činnost, Rejkovice 41, 262 23 Jince (provozovna: Veřejná jídelna Radotín, ul. K Cementárně) a seniory, s tím, že MČ bude vedlejší účastník smlouvy.
Úkol: starosta,Mgr. Felixová
Termín: do 1.3.2010

2/13 schválilo
prodej pozemku parc.č. 670/29 v k.ú. Velká Chuchle o výměře 12m2 spol. PREdistribuce, a.s. (trafostanice ve Starolázeňská) za cenu dle znaleckého posudku.
Úkol: Ing. Svobodová
Termín: po obdržení znaleckého posudku

2/14 schválilo,
na základě žádosti spol. SAHAB s.r.o., vyvěšení záměru na pronájem části prostor v areálu Kazínská 8/5.
Úkol: Ing. Šmejkalová -vyvěšení záměru
Termín: ihned

2/15 schválilo
uzavření smlouvy se spol. PREdistribuce, a.s. o zřízení věcného břemene k části pozemku parc.č. 1159/1, 1160 a 1166/1 v k.ú. Velká Chuchle za účelem umístění, provozování a užívání kabelového vedení, a to za cenu dle
znaleckého posudku.
Úkol: Ing. Kozlovská
Termín: po obdržení znaleckého posudku

2/16 schválilo
uzavření smlouvy s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
o bezúplatném převodu pozemku parc. č. 416/2 v k.ú. Velká Chuchle o výměře 54 m2 na Hl. m. Prahu a svěření do správy MČ.
Úkol: starosta, Ing. Svobodová
Termín: ihned

2/17 schvaluje,
na základě žádosti p. Adély Vokurkové, vyvěšení záměru na pronájem stánku
na Nám. Omladiny.
Úkol: Ing.Šmejkalová-vyvěšení záměru
Termín: ihned

2/18 bere na vědomí
informace starosty o jednáních s novou společností Vily Chuchle a.s., která odkoupila od společnosti FINEP Chuchle pozemky Na Hvězdárně dle bodu
18 zápisu z jednání ZMČ 2/2010.

2/19 bere na vědomí
informaci starosty o jednání stavebního výboru a komise ÚP dne 11.3.2010
v 19.00 u starosty, kde budou posouzeny návrhy a náměty občanů
a předsedů výborů na využití bývalého areálu na Kazínské 8.


Zpracovala:
Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ


Schválili:
Mgr. Lenka F e l i x o v á
Stanislav F r e s l