Usnesení č. 5/2010 ze dne 24.5.2010

Usnesení č. 5/2010
z 5. mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Velká Chuchle, konaného dne 24.5.2010

Zastupitelstvo městské části
5/0 schvaluje
program zasedání ZMČ

5/1 schvaluje
soutěžní podmínky veřejné dvoukolové architektonicko urbanistické soutěže na zpracování návrhu řešení „Nové centrum MČ Praha - Velká Chuchle" a vyhlášení soutěže dne 3.6.2010 po potvrzení regulérnosti soutěžních podmínek Českou komorou architektů . /viz příloha č. 1 usnesení ZMČ 5/2010/
Úkol: Ing. Kohoutová ve spol. s tajemnicí ÚMČ a Ing.Kozlovskou
Termín: 3.6.2010

5/2 schvaluje
rozdělení soutěžních nákladů a odměn pro vítězné návrhy soutěže a členy
poroty. ZMČ předložený návrh schválilo. /viz neveřejná příloha č. 2 usnesení ZMČ 5/2010/
Úkol: tajemnice soutěže, tajemnice ÚMČ
Termín: průběžně do ukončení soutěže

5/3 schvaluje
uzavření „Mandátní smlouvy" s ing. Markétou Kohoutovou, která byla
usnesením ZMČ 3/2010 ze dne 29.3.2010 jmenována do funkce tajemníka a sekretáře soutěže.
Úkol: starosta, tajemnice-uzavření smlouvy
Termín: ihned

5/4 schvaluje
stavební dokumentaci, předloženou společností REFLECTA DEVELOPMENT dne 15.4.2010 pro vydání rozhodnutí o umístění stavby projektu VILY CHUCHLE (rodinné vily) a jako vlastník pozemkůdále projednal žádost o souhlas MČ jako vlastníka pozemků p.č. 993/1, 994, 996 a 1184 v k.ú. Velká Chuchle se změnou ÚR na těchto pozemcích při další výstavbě na Hvězdárně (pozemky horní nerekonstruované části komunikace Na Hvězdárně ) za předpokladu dodržení podmínek:

a) ve stavební části projektové dokumentace stavby rodinných vil „VILY CHUCHLE" bude dořešena trasa hlavní vnitro-staveništní zásobovací komunikace, která povede po vlastních pozemcích a k pronajímané komunikaci Na Hvězdárně bude připojena pouze v dolní a horní části projektem dotčeného území.
b) ve stavební části projektové dokumentace rodinných domů bude dořešen odvod dešťových vod při důsledném dodržení retence těchto vod na každé parcele RD aby nedocházelo k jejímu splavování do stávající zástavby Na Hvězdárně.
c) rozhodnutí o povolení kácení stromů mimo les v rozsahu dle plánu uvedeném v předložené PD, část D-11.1-r0 musí předcházet uzavření nájemní smlouvy na pozemky dotčené kácením.
Úkol: Ing. Schůrek-odpověď
Termín: do 10.6.2010

Zpracovala: Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ

Schválili:

Mgr. Lenka F e l i x o v á Stanislav F r e s l