Usnesení č. 7/2009 ze dne 21.9.2009

Usnesení č. 7/2009
ze 7. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle,
konaného dne 21.9.2009

Zastupitelstvo městské části
7/1 schvaluje,
aby se stal nový člen ZMČ pan Zdeněk Vlasák, kooptovaný do ZMČ po odstoupení pana Václava Vlasáka dne 17.9.2009, předsedou výboru majetku a členem likvidační komise. Úkol: starosta Termín: ihned

7/1a neschvaluje,
aby paní Vokurková pořizovala videozáznam z jednání ZMČ.
Úkol: starosta (předsedající)
Termín: zasedání ZMČ 7/2009 21.9.2009

7/1b schvaluje,
aby jednání ZMČ pokračovalo, přes bouřlivou atmosféru, která panovala. Úkol: starosta (předsedající) Termín: zasedání ZMČ 7/2009 21.9.2009

7/1c schvaluje
návrh programu jednání.
Úkol: starosta

7/2 bere na vědomí
informace starosty dle bodu 2 zápisu 7/2009

7/3 schvaluje
rozpočtové úpravy za 9/2009 – viz. příloha č.1 usnesení 7/2009. Úkol: Ing. Svobodová
Termín: ihned

7/4 bere na vědomí
informaci tajemnice o výsledcích veřejnosprávní kontroly MHMP, jejímž předmětem bylo čerpání a využití dotací poskytnutých městské části pro jednotku dobrovolných hasičů k danému účelu a plnění povinností, vyplývajících pro MČ ze zákona o požární ochraně (období: rok 2008) během které nebyly zjištěny žádné nedostatky.

7/5 schvaluje
přijetí sponzorského daru ve výši Kč 30.000,- od firmy Outdoor Space s.r.o. , zast. jednatelem Michalem Hlaváčkem mateřskou školou Velká Chuchle a ponechání a ponechání v rozpočtu MŠ na dovybavení tříd.
Úkol: Mgr. Felixová-dopis MŠ
Termín: ihned

7/6 neschvaluje
vyhlášení místního referenda na návrh přípravného výboru k otázce "Souhlasíte s tím, aby městská část Praha - Velká Chuchle podnikla v samostatné působnosti kroky, zamezující realizaci přemostění přes železniční trať do doby, než nezávislá studie - zpracovaná dle Zadání uvedeného v příloze č. 5 Usnesení zastupitelstva č. 3/2009 - nade vší pochybnost prokáže, že přemostění je pro Velkou Chuchli nezbytně nutné a jeho realizací nedojde k nárůstu dopravy ve Velké a Malé Chuchli ani k negativním dopadům na jejich životní prostředí?" Právní názory ke znění otázky jsou v příloze č. 1 a 2 zápisu ze zasedání ZMČ 7/2009.
Úkol: ZMČ (starosta)-vyrozumění zmocněnci sekretariát-vyvěšení usnesení
Termín: ihned

7/7 neschvaluje
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro vodovodní, kanalizační a plynovou přípojku na pozemcích parc.č. 994, 1001/1 a 1184 v k.ú. Velká Chuchle dle žádosti p. Veselé (INPOS), zastupující manžele P. v souvislosti s plánovanou výstavbou RD Na Hvězdárně do doby, než bude schváleno územní rozhodnutí a až bude zahájena výstavba sítí ze strany MHMP.
Úkol: p. Barsová – odpověď
Termín: do 10.10.2009

7/8 schvaluje
uzavření smlouvy o věcném břemeni se společností PREdistribuce, a.s., týkající se pozemků parc.č. 769/1, 1208 a 1209/7 v k.ú. Velká Chuchle pro kabelové vedení 1 kV a 22 kV za cenu dle znaleckého posudku.
Úkol:p.Barsová – příprava smlouvy k podpisu
Termín: do 10.10.2009

7/9 schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č. 996, 1160 a 1184 v k.ú. Velká Chuchle (přeložení a rekonstrukce STL plynovodu vč. přípojek – akce „Stavba č.4506-TV, etapa 0007- Na Hvězdárně“) za cenu dle znaleckého posudku.
Úkol:p.Barsová – příprava smlouvy k podpisu
Termín: do 10.10.2009

7/10 schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s spol. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., týkající se „Prodloužení plynov. řadu STL – PE 63“ na pozemku parc.č. 1215/1 ve výměře 1 m2 v k.ú. Velká Chuchle (na základě uzavřené sml.č.1315/2008/OSDS o provozování plynového zařízení v ul. Nad Závodištěm z 22.12.2008) jako úplatnou za jednoráz. úhradu 944,- Kč bez DPH.
Úkol:p.Barsová – příprava smlouvy k podpisu
Termín: do 10.10.2009

7/11 schvaluje
dle žádosti společnosti SUDOP Praha trvalý zábor části pozemku parc.č. 1169 ve výměře 12 m2 v k.ú. Velká Chuchle z důvodu umístění stavby traťového zabezpečovacího zařízení v rámci stavby „Optimalizace traťového úseku Praha hl.n. – Praha Smíchov“.
Úkol:Ing.Svobodová-odpověď
Termín: do 10.10.2009

7/12 schvaluje
uzavření nájemní smlouvy se spol. FEMAT na dobu vyklizení areálu do 30.9.2009 (po prodeji MČ) za cenu 50.000,- Kč/měsíc.
Úkol: Ing.Šmejkalová-nájemní smlouva
Termín: ihned

7/13 schvaluje
využití bývalého areálu FEMATu jak pro občany, tak pro pronájem části na dobu určitou (do dubna 2010).
Úkol: starosta,Ing.Šmejkalová
Termín: po obdržení nabídek

7/14 schvaluje,
aby ŘSD ČR k žádosti o nové projednání stavby „SOKP stavba 514 – SO 1547,1 Svážnice Velká Chuchle – Radotín“ předložilo úplnou projektovou dokumentaci a projektant se dostavil na jednání stavebního výboru event. jednání ZMČ.
Úkol: Ing. Schůrek – odpověď
Termín: do 10.10.2009

7/15 schvaluje
projekt „Výstavba lávky pro pěší přes Vrutici – Starochuchelská“ a souhlasí s tím, aby městská část vrátila nevyužité finanční prostředky z dotace MHMP na rekonstrukci samoobsluhy (nebyla dočerpána celá částka) a tyto finanční prostředky budou převedeny na TSK účelově na tuto stavbu.
Úkol: starosta,Ing. Svobodová
Termín: po dohodě s MHMP

7/16 bere na vědomí
zápis z jednání stavebního výboru a rezignaci p. Romana Buriana na člena stavebního výboru a kooptaci náhradníka Ing. Jiřího Vrzala.

7/17 bere na vědomí
informaci starosty o připravované veřejné schůzi a jednání komise územního plánu.

7/18 bere na vědomí
informaci starosty o jednání s pořadateli akce Pyrogames – multimediální a pyrotechnické show s využitím světelných a laserových prvků, která proběhla na Dostihovém závodišti dle bodu 18 zápisu 7/2009.

7/19 bere na vědomí
dotaz p.Vokurky na provoz kabelové televize, prověří tajemnice u TV NET.

7/20 bere na vědomí
připomínku p. Dubského k formulaci článku o místním referendu dle bodu 20 zápisu 7/2009 a písemnou žádost o omluvu.

7/21 bere na vědomí
dotaz p. Dubského na záchranu jerlínu a odpověď p. Kadeřábka, dále dotaz na náhradní výstavbu a odpověď tajemnice dle bodu 21 zápisu 7/2009.

7/22 bere na vědomí
připomínky p. Rysa dle bodu 22 zápisu 7/2009.

7/23 bere na vědomí
informace p. Kadeřábka o úklidu v lese po akci Bigman.

7/24 bere na vědomí
poděkování za výstavu pohlednic a výlet pro seniory do Kutné hory

7/25 bere na vědomí
rezignaci Mgr. Hromádky na post šéfredaktora Chuchelského zpravodaje a člena redakční rady a poděkování starosty za jeho činnost.

Zpracovala: Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ

Schválili:
Mgr. Lenka F e l i x o v á
Stanislav F r e s l