Zápis č. 2/2006 ze dne 6.12.2006

Zápis č. 2/2006 – nové ZMČ - ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle, konaného dne 6.12.2006

Přítomni:
členové zastupitelstva: 9
nepřítomen, omluven : 0
hosté : 0

Zasedání zahájil a řídil starosta Stanislav Fresl. Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin a je usnášení schopné, přítomno 9 zastupi telů. Ověřovatelé dnešního zápisu: Mgr. Lenka Felixová, Václav Vlasák

Návrh na program zasedání:
1.zápisu a usnesení z ustavujícího zasedání ZMČ
2.Projednání návrhů
Schválení členů výborů a tajemníků
Schválení jednacího řádu ZMČ
Schválení kompetencí starosty a zástupce starosty
Projednání zprávy o přezkoumání hospodaření MČ za rok 2006
Schválení konkursní komise pro výběrové řízení na ředitele ZŠ
Projednání uzavření smluv
3.Organizační záležitosti
4.Různé
5.Diskuse, závěr
Hlasování: jednohlasně schváleno

I. Kontrola zápisu z minulého zasedání
Byla provedena kontrola zápisu z ustavujícího zasedání č.1/2006-nové ZMČ, uskutečněného dne 23.11.2006 a bylo konstatováno, že zápis odpovídá průběhu jednání.

II. Projednání návrhů
1.Starosta informoval o písemné rezignaci p. Jana Záglera na mandát člena ZMČ ke dni 24.11.2006 a vzniku mandátu člena ZMČ pro l. náhradníka za ODS Mgr. Martině Schönbauerové dnem 25.11.2006. Složení zákonem stanoveného slibu do rukou starosty stvrdila p. Schönbauerová podpisem a ujala se svého mandátu.

2. V souvislosti s rezignací p. Záglera, navrhl starosta, aby se předsedou výboru sociálního a bytového stala Mgr. Lenka Felixová. ZMČ návrh schválilo.
Hlasování: jednohlasně schváleno

3. Dále starosta navrhl zřízení výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity a jako předsedu navrhl Mgr. Martinu Schönbauerovou. ZMČ návrh schválilo.
Hlasování: jednohlasně schváleno

4. Starosta dále navrhl místo p. Záglera do likvidační komise p. Jana Rysa a likvidační komise bude tedy pracovat ve složení Václav Vlasák, Zdeňka Děrdová a Jan Rys. ZMČ návrh schválilo.
Hlasování: jednohlasně schváleno

5. Starosta dále předložil návrhy na tajemníky výborů z řad zaměstnanců úřadu.


Výbor kontrolní: p. Jana Černá
Výbor finanční: p. Marie Schönbauerová
Výbor majetku obce: ing. Lenka Svobodová
Výbor životního prostředí: p. Eva Barsová
Výbor stavební a ÚP: JUDr. Milan Kubát
Výbor bezpečnostní: ing. Lenka Svobodová
Výbor sociální a bytový: ing. Eva Šmejkalová
Výbor pro kulturu, sport
a volnočasové aktivity: sl. Pavla Hradecká
Hlasování: jednohlasně schváleno

6. Starosta poté vyzval předsedy jednotlivých výborů, aby předložili své návrhy na členy výborů:

Výbor kontrolní: předseda Zdeňka Děrdová, členové Karel Vojta, Robert Pořízek, Eva Piskáčková,Magda Dvořáková


Výbor finanční: předseda: Bc.Olga Kuzníková, členové Drahuše Stříhavková, Hana Hlavatá, Zdeněk Vlasák, Vladimír Kuneš


Výbor majetku obce: předseda Václav Vlasák, členové Zdeněk Stříhavka, Milan Dubský


Výbor životního prostředí: předseda Jan Rys, členové ing. Jiří Špaňhel, ing. Dana Růžičková, Bc. OlgaKuzníková, Jana Rysová, náhr. Rudolf Peterek


Výbor stavební a ÚP: předseda Ing. arch. David Vokurka, ing. Jan Janda, Daniel Šatra, Stanislav Fresl, Bromek Burian, náhr. ing. arch. Jiří Vrzal


Výbor bezpečnostní: předseda Tomáš Hromádka, členové Miroslav Patočka, Josef Vrběcký, Jiří Laburda, Rudolf Peterek


Výbor sociální a bytový: předseda Mgr. Lenka Felixová, členové Marie Nedvědová, Libuše Soušková, Dana Štveráková, Zdeňka Vlasáková


Výbor pro kulturu, sport a volnočasové aktivity: předseda Mgr. Martina Schönbauerová, členové Ing. arch. Dana Szaboová, Miroslava Košumberská
Hlasování: jednohlasně schváleno

7. K dalšímu bodu programu „schválení jednacího řádu ZMČ“ předal starosta slovo tajemnici, která informovala o připomínkách k návrhu a zodpověděla dotazy. Po projednání ZMČ jednací řád schválilo.
Hlasování: jednohlasně schváleno

8. Starosta rovněž předložil návrh na rozdělení kompetencí starosty a zástupce starosty:
starosta zodpovídá za koordinační a koncepční činnost v oblasti územního rozvoje MČ, v oblasti ekonomiky, investiční politiky, životního prostředí a zeleně, bezpečnosti a dopravy, hospodářské politiky a správy majetku, zodpovídá za zadávání veřejných zakázek zástupce starosty se podílí ve vymezené oblasti na výkonu funkce starosty - zodpovídá za koordinační a koncepční činnost v oblasti sociální a bytové politiky, školství a vzdělávání, kultury, je členem redakční rady Chuchelského zpravodaje.
Hlasování: jednohlasně schváleno

9. Starosta dále předal slovo tajemnici, aby informovala o pravomocích starosty v těch MČ, kde se nevolí rada. (§ 95 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze). Tajemnice rovněž citovala § 94 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze a seznámila členy ZMČ s tím, že v MČ kde se rada nevolí, plní její funkci starosta, s výjimkou pravomocí uvedených v § 94, odst. 2 písm. b), d) a e); tyto úkoly plní zastupitelstvo městské části.
Hlasování: jednohlasně schváleno

10.Starosta rovněž informoval o dílčím přezkoumání hospodaření MČ Praha – Velká Chuchle, které provedla kontrolní skupina MHMP ve dnech 2.10.-27.10.2006 u ÚMČ. Starosta předal slovo tajemnici, která seznámila ZMČ s výsledky zprávy – byly zjištěny drobné nedostatky v účtování drobného hmotného majetku a v účtování položky rozpočtové skladby, které neovlivnily celkovou úroveň účetnictví a výkaznictví a dále nedostatek v oblasti zadávání veřejných zakázek.

11. V souvislosti s vyhlášeným konkurzním řízením na ředitele ZŠ Charlotty Masarykové požádal starosta tajemnici, aby seznámila s návrhem na obsazení konkurzní komise dle vyhlášky 54/2005 Sb. ZMČ po projednání schválilo jmenování komise v tomto složení:
za zřizovatele: Stanislav Fresl, Mgr. Lenka Felixová
za MHMP: PhDr. Zdenka Klesnilová
řed. jiné ZŠ: PhDr. Helena Hainová - předseda
za ZŠ: Mgr. Lenka Kočišová
za ČŠI: PaedDr. Jana Křesťanová
za Školskou radu: Bc Olga Kuzníková
tajemník komise: Jiřina Hanlová
Hlasování: jednohlasně schváleno

12. V souvislosti s tím, že Mgr. Jiří Kovařík ukončí své působení ve funkci ředitele 31.12.2006, požádala tajemnice ZMČ, aby s účinností od 1.1.2007 pověřilo vedením školy zástupkyni Mgr. Elišku Jančíkovou do doby jmenování nového ředitele.
Hlasování: jednohlasně schváleno

13.Starosta potom požádal o schválení Dodatku č. l ke smlouvě o dílo ze dne 4.10.2006 s firmou PROFIS B  B s.r.o. „Úprava komunikace v ul. Pod Akáty“ (směr hřbitov) a Dodatku č. l ke smlouvě o dílo ze dne 30.6.2006 s firmou PROFIS B  B „Rekonstrukce bytového domu „Vojtěška“ – zesílení izolace a změna omítky. ZMČ po projednání uzavření dodatků schválilo.
Hlasování: jednohlasně schváleno

14. Starosta předložil návrh na podpisová oprávnění pro styk s ČS, a.s. pro tyto členy ZMČ:
Stanislav Fresl, Mgr. Lenka Felixová, Zdeňka Děrdová, Bc. Olga Kuzníková
Hlasování: jednohlasně schváleno

15. Dále starosta, na základě dopisu ředitelky MŠ p. Vostřákové, informoval o tom, že MŠ bude v době od 27.12.2006 do 29.12.2006 uzavřena.

16. Starosta ještě předal slovo tajemnici, která seznámila členy ZMČ s přípravou technického zázemí pro infokanál kabelové televize, které projednávala s provozovatelem TV NET. Bude se jednat o vysílání obrazových informací z počítače ve smyčce cca 5-10 minut. Vysílání bude probíhat od 14.00 do 15.00 hod. a od 17.30 do 19.30 hod. každý den s obnovou informací po týdnu.

17. Tajemnice dále seznámila ZMČ s tvorbou nových webových stránek MČ, tj. přípravou nového systému, nového designu a nové struktury. Rekonstrukce by měla být dokončena do konce roku a nové stránky, které by měly zlepšit vyhledávání a informovanost občanů by měly běžet od nového roku.

18. Dále tajemnice předložila ZMČ ke schválení novou redakční radu Chuchelského zpravodaje ve složení: šéfredaktor Tomáš Hromádka, členové: Mgr. Lenka Felixová, Jiřina Hanlová, Jana Černá, Pavla Hradecká.
Hlasování: jednohlasně schváleno

19. Starosta ještě předložil k vyjádření žádost p. Marie Veselé ze spol. INPOS. Společnost FINEP Chuchle a.s. bude na základě správních rozhodnutí realizovat stavbu „Chuchle Hvězdárna“ umístěnou při komunikaci Na Hvězdárně. Hlavní město Praha převezme zeleň a všechna zařízení, vč. předmětných částí pozemku na základě souhlasu naší MČ, které by bylo následně dané území svěřeno do správy. INPOS požádal o stanovisko, zda MĆ Praha – Velká Chuchle dané území převezme.
ZMČ po projednání schválilo návrh na převzetí zeleně s připomínkou, že je třeba (dle předložené situace s návrhem využití ploch) prověřit vhodnost umístění 2 dětských hřišť pod vysokým napětím.
Hlasování: jednohlasně schváleno

20. Starosta dále informoval o žádosti p. Viery Donelly o odkoupení části pozemku č. 160 v k.ú. Velká Chuchle v ulici Pod Akáty za účelem sloučení stávajících pozemků. ZMČ po projednání nemá námitek proti prodeji s tím, že žadatelka předloží geometrický plán a znalecký posudek a potom ZMČ rozhodne.
Hlasování: jednohlasně schváleno

21. Starosta ještě předložil k vyjádření žádost p. Rohlíka na odkoupení hrobového zařízení č. 301
na starém hřbitově. ZMČ schválilo prodej za cenu dle znaleckého posudku, který objedná ÚMČ.
Hlasování: jednohlasně schváleno
Jednání Zastupitelstva bylo ukončeno v 20.45 hodin.
Zapsala: Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ


Stanislav Fresl
starosta

Ověřovatelé:
Mgr. Lenka Felixová
Václav Vlasák