Zápis č. 3/2010 ze dne 6.12.2010

Zápis z 3. mimořádného jednání zastupitelstva MČ Praha - Velká Chuchle

Datum konání: 6.12.2010, v 18.00 hod

Místo konání: Úřad městské části, kancelář starosty, U Skály 262/2, Praha 5, Velká Chuchle

Přítomni: členové zastupitelstva 11

Veřejnost: pan Rieger

Zasedání zastupitelstva zahájil a řídil starosta Mgr. Martin Melichar. Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin, kdy bylo a konstatováno, že zastupitelstvo je usnášeníschopné, jelikož jsou přítomni všichni členové zastupitelstva.

Starosta následně dal návrh na obsazení funkce ověřovatelů zápisu, kdy do funkce ověřovatelů zápisu byli navrženi: Mgr. Lenka Felixová, Mgr. Oto Linhart

Dále dal návrh na obsazení funkce zapisovatele, kdy navržena byla Mgr. Gabriela Dudášová, načež dal o návrzích hlasovat.
Hlasování. Schváleno jednomyslně

Paní tajemnice si vzala slovo a informovala přítomné zastupitele o žádosti ze strany ředitelky MŠ o projednání odměn pro zaměstnance školky vzhledem k omezeným mzdovým prostředkům a z tohoto důvodu požádal starosta o rozšíření programu jednání zastupitelstva o nový bod - navýšení neinvestičního příspěvku pro MŠ a ZŠ v návaznosti na žádost doručenou dnešního dne ze strany ředitelky MŠ a jeho zařazení jako bodu 2, před bodem jednání Různé.
Hlasování: Schváleno jednomyslně

Poté bylo přistoupeno k projednávání jednotlivých bodů programu jednání dle pozvánky:

K bodu 1
Projednání smlouvy o dílo se zpracovatelem projektové dokumentace na přístavba ZŠ Charlotty Masarykové.

Zatupitelé se vrátili k otázce Smlouvy o dílo navržené k uzavření společností Grido.
Jako první z připomínek a jako otázka zásadní je řešeno, s kým by měla být vlastně předmětná SOD uzavřena, když existuje rozpor mezi subjektem, který podával závaznou nabídku a subjektem, se kterým by měla být uzavírána smlouva. Je diskutována otázka rizik, platnosti a neplatnosti smlouvy. Starosta předkládá další připomínky ke smlouvě. Pan Ing. Vokurka předkládá návrh, zda celou akci nezrušit. Následně voláno Ing. Gromskemu s dotazem na rozpor mezi subjektem který podával závaznou nabídku na výzvu (fyzická osoba - pan Ing. Peter Sticzay) a subjektem, který je uveden ve smlouvě (Grido). Tento bohužel není schopen předmětný rozpor uspokojivě vysvětlit.
Slovo si bere Ing. Petr - informuje, že se zabýval problematikou energetických standardů navrhované přístavby školy, kdy došel bohužel k závěru, že bez dotací nebude možné projekt realizovat. Ing. Petr dále informoval přítomné, že jde v této věci na ministerstvo ŽP, p. Fresl podává informaci, že máme podanou žádost o investiční dotaci na MHMP. Školy jsou dotovány z operačního dotačního programu MŽP - zelená úsporám - bylo dočasně zastaveno. Po diskuzi k zaslanému návrhu smlouvy o dílo bylo navrženo hlasování o následujícím usnesení.

Návrh usnesení la):
Starosta zajistí písemné stanovisko architektů kdo a proč by měl být subjektem, se kterým bude uzavírána smlouva o dílo, stanovisko bude obsahovat vyjasnění otázky autorských práv, komu tato svědčí, a dále bude písemné stanovisko obsahovat jednoznačné a výslovné vyjádření, zda je pan Ing. Sticzay případně ochoten uzavřít smlouvu i na svoji fyzickou osobu - resp. dle stanoviska právníka - do 8.12.2010.

Starosta zajistí předání veškerých podkladů týkající se výběrového řízení na podání nabídky na projekt přístavby ZŠ právníkovi, který vydá jasné písemné stanovisko, zda a s kým je možné smlouvu uzavřít, právník také zapracuje do návrhu smlouvy své připomínky a návrhy na doplnění, přičemž předloží finální návrh smlouvy (připomínky budou uvedeny v revizích, aby bylo možné efektivně kontrolovat navrhované změny smlouvy). Termín pro vyhotovení právního stanoviska do 14.12.2010.

Smlouva bude upravena, tak, že bude obsahovat závazek zajištění dvou verzí dokumentace - projekt bez energetických prvků, které by zajišťovaly pasivní resp. nízkoenergetický standard přístavby, a dále projekt včetně energetických prvků, které by splňovaly energetický standard dle norem EU pro veřejné budovy - to vše při zachování stávající navrhované ceny díla. Smlouva by měla obsahovat výlučné právo objednatele některé etapy nebo části díla nerealizovat a to na základě rozhodnutí objednatele, bez jakýchkoliv sankcí a právo objednatele vyplatit zhotoviteli pouze již reálně odvedené části díla. Případné připomínky zastupitelů k návrhu smlouvy do 20.12.2010.
Hlasování: Schváleno jednomyslně

lb) Paní Hanlová si bere slovo a informuje, že v areálu ZŠ je pozemek o výměře 60 m2, který je ve vlastnictví Povodí Vltavy a bude dotčen přístavbou a dává návrh na odkoupení rozděleného pozemku p.č. 1207/4 o výměře 60m2 od vlastníka. ZMČ schválilo odkoupení pozemku p.č. 1207/4 o výměře 60 m2 v k.ú. Velká Chuchle od Povodí Vltavy za cenu dle znaleckého posudku.
Hlasování: Schváleno jednomyslně

Bod 2 doplněný
Neinvestiční příspěvek pro MŠ a ZŠ na odměny.
Po prověření možností rozpočtu navrhuje paní Hanlová navýšení neinvestičního příspěvku pro MŠ ve výši 40 tis. Kč na odměny pro zaměstnance. Po diskuzi zastupitelů, kterou zahájil p. Fresl, zastupitelé navrhují navýšení neinvestičního příspěvku pro MŠ ve výši 50 tis. Kč a rovněž navýšení neinvestičního příspěvku pro ZŠ ve výši 50 tis. na odměny pro zaměstnance, což bude řešeno zapojením rezervy z vrácení z daně z příjmů za rok 2009.
Hlasování: Schváleno jednomyslně

Bod 3 různé:
3.1 Tajemnice informovala, že magistrát bude hospodařit dle rozpočtového provizoria, tedy ani MČ nemůže schválit do 31.12.2010 rozpočet a ZMČ schválilo, že se bude řídit hospodaření MČ v období do schválení jejího rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria. /viz příloha č. 1 usnesení 3/2010 nové ZMČ „Zásady pro hospodaření MČ Praha-Velká Chuchle v období rozpočtového provizoria v r. 2011"./
Hlasování: Schváleno jednomyslně

3.2 Paní Hanlová předestírá problém zajištění pečovatelské služby v rámci Velké Chuchle a Malé Chuchle. Na základě jednání s ředitelem Občanského sdružení Most k domovu p, Kabátem, který zabezpečuje na základě registrace domácí zdravotní a hospicovou péči a pečovatelskou službu,
byla vyžádána nabídka a ceník služeb, který tajemnice zašle všem zastupitelům. ZMČ po projednání schválilo na zajištění pečovatelské služby vypsat výběrové řízení a zastupitelé byli vyzváni, aby dali své případné návrhy nebo doporučení.
Hlasování: Schváleno jednomyslně

3.3 Tajemnice a Mgr. Dudášová iniciovaly požadavek na jednotný formát ukládání návrhů usnesení na úložiště pro zastupitele a formulace návrhu usnesení předkladatelem bodu.

3.4 Ze strany starosty opět zazněl požadavek na zajištění fotografa pro Chuchelský zpravodaj a požadavek Radotína na přispívání do novin MČ Praha 16. Přispěvky bude zajišťovat pan Linhart v rámci výboru Strategie a komunikace.
Výsledek hlasování k b. 3.3 - 3.4
Hlasování: schváleno jednomyslně

3.5 Paní Hanlová vznáší připomínku ke stávající sněhové kalamitní situaci - výbor dopravy a bezpečnosti zatím nic neřeší a apeluje na zastupitele, aby odpovědní zastupitelé začali situaci řešit a pomohli jí s organizačním zabezpečením..

3.6 Tajemnice informovala, že předcházející vedení objednalo vánoční koncert „Pražské mobilní zvonohry" na 26.12. v 10.00 hod. v areálu Kazínská 8. Po diskusi - řešeno nevhodné místo, finanční náklady apod. nezaujali zastupitelé jednoznačné stanovisko ohledně uspořádání zvonohry a pověřili paní Hanlovou prověřením možnosti odstoupení od akce.

Žádné další návrhy a připomínky.

 

Závěr jednání 20.10 hod.
Zapsala Mgr. Gabriela Dudášová


Mgr. Martin Melichar
starosta


Ověřovatelé:

Mgr. Lenka Felixová


Mgr. Oto Linhart