Zápis č. 4/2010 ze dne 20.12.2010

Zápis č. 4/2010 ze dne 20.12.2010

Zápis z 4. řádného jednání zastupitelstva MČ Praha - Velká Chuchle
Datum konání: 20.12.2010, v 18.00 hod.
Místo konání: Úřad MČ, kancelář starosty, U Skály 262/2, Velká Chuchle
Přítomni : v 18.00 : 8/11 zastupitelů; v 18.30 : 9/11 zastupitelů (dostavil se zastupitel p. Čahoj)
Omluveni: zastupitelé pí. Dudášová a p. Fresl

Veřejnost : pí. Vokurková, p. J. Špaňhel, p. M. Holeček, p. Z. Vlasák, p. Vomáčková

Ověřovatelé zápisu : MUDr. Vrběcká a pan Matl

Zápis provedl : ing. Jiří Petr

Zasedání zastupitelstva zahájil a řídil starosta Mgr. Melichar. Jednání bylo zahájeno v 18.00 hod., kdy bylo konstatováno, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. Přítomno 8 z 11 členů zastupitelstva.
Starosta navrhl do funkce ověřovatelů zápisu MUDr. Vrběckou a pana Matla.
Dále navrhl do funkce zapisovatele ing. Jiřího Petra.
Po té dal starosta o obou svých návrzích hlasovat.
Hlasování : Schváleno hlasy všech přítomných zastupitelů
Následně dal starosta hlasovat o Programu jednání podle pozvánky z 13.12.2010.
Hlasování : Schváleno hlasy všech přítomných zastupitelů

Následující body odpovídají značení dle schváleného programu jednání:
1. Kontrola ÚMČ v ZŠ a MŠ.
2. Schválení smlouvy na přístavbu ZŠ.
3. Řešení vzniklých víceprací a poskytnutých slev - sml. o dílo s firmou Zepris „Komunikace Nad Závodištěm".
4. Dočasné využití areálu Kazínská 8.
5. Majetkové záležitosti:
- projednání nájemních smluv na pozemky a nebytové prostory, projednání smluv na zřízení věc. břemene
- schválení personálních změn ve výboru majetku.
6. Stanovení pravidel pro diskusní fórum na webových stránkách ÚMČ, projednání změny struktury fóra.
7. Dodatek k Organizačnímu řádu ÚMČ.
8. Dodatek č. 4 k „Opatření tajemnice č. 22A/2003" k zajištění řádného oběhu účetních dokladů.
9. Různé:
- Řešení pronájmu restaurace „Nad poštou" na další období
- nabídka zřízení hlídacího centra pro děti
- nadace ČEZ - prodloužení termínu vyúčtování.

K bodu 1.
Starosta podal Zprávu o výsledcích kontroly hospodaření v ZŠ a MŠ, kterou provedl společně s kontrolní skupinou. V rámci kontroly nebyly shledány žádné nedostatky.
ZMČ vzalo zprávu starosty na vědomí.

K bodu 2.
Starosta podal zprávu o výsledcích nezávislé právní analýzy smluvních vztahů na provedení projektové dokumentace pro přístavbu ZŠ tak, jak k tomu byl zavázán dle zápisu z jednání ZMČ č. 3 ze dne 6.12. t.r. Komentářem zprávu dále doplnil Ing. arch. Vokurka.
Výsledkem odborných a právních analýz je následující řešení : Mohou být podepsány dvě smlouvy s firmou Grido. První smlouva bude na provedení díla v rozsahu dle zadání veřejné soutěže, druhá pak v rozsahu následně zpracované prováděcí dokumentace.

Návrh usnesení :
ZMČ pověřuje starostu uzavřením dvou smluv se společností Grido, architektura a design, s.r.o. na provedení projektové dokumentace přístavby ZŠ dle odevzdaného návrhu. (U druhé smlouvy po vyjádření auditora MHMP)
Hlasování : 8/0/ 1; 8 zastupitelů pro návrh, jeden (Mgr. Felixová) se zdržel, nikdo proti návrhu.

K bodu 3.
Starosta přednesl zprávu o výsledcích svého jednání s f. Zepris, která provedla uznané vícepráce na příjezdové komunikaci v ul. Nad Závodištěm. Výsledkem jednání je snížení dříve požadované ceny 121.458,- Kč ze strany dodavatele o 72.383,- Kč.
Na uhrazení výsledné částky 49.075,- Kč použijeme peníze z investiční dotace (30.000,- Kč) a částku 19.075,- zaplatíme z vlastních zdrojů MČ. Obě strany o tom uzavřou dodatek ke stávající smlouvě. Následně starosta dal hlasovat o předloženém návrhu řešení v následujícím znění :
ZMČ pověřuje starostu podpisem dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 78040012 ze dne 4.10. 2010 se společností Zepris, s.r.o. na akci „Příjezdová komunikace Nad Závodištěm".
Hlasování : 9/0/0.

K bodu 4.
Arch. Vokurka předložil ideový návrh způsobu dočasného využívání areálu Kazínská 8. Cílem je zajistit využití areálu pro potřeby občanů MČ při vynaložení minimálních prostředků. A to po celou dobu až do zahájení rekonstrukce centra obce. Záměrem je rovněž zabránit vzniku sporným či dlouhodobým smluvním vztahům, které by mohly plánovanou rekonstrukci centra obce ohrozit. Řešení uvažuje vytvoření účelových zón pro různé druhy aktivit kulturního a společenského charakteru. Starosta po té navrhl arch. Vokurku jako garanta prověření realizovatelnosti záměru. Dále bylo hlasováno usnesení ve znění :
ZMČ souhlasí s předloženým ideovým návrhem na dočasné využití areálu Kazínská 8 v r. 2011. Část areálu, tj. bývalá dílna a přilehlé sociální zařízení by měly sloužit pro účely kulturního a společenského využití občanů. Prověřením realizovatelnosti záměru se pověřuje ing. arch. Vokurka.
Hlasování : 9/0/0.


K bodu 5 Majetkové záležitosti
Pan Matl přednesl zprávu, doporučení a návrhy k předloženým žádostem o projednání nájemních smluv na pozemky a nebytové prostory resp. pronájemních smluv na zřízení věcného břemene a budoucích kupních smluv.
K jednotlivým žádostem předložil následující návrhy usnesení o nichž bylo hlasováno s níže uvedenými výsledky :

5.1 Pronajmout spol. RSK s.r.o. na dobu jednoho roku stodolu a část dvora, která bude využívána pouze pro nakládku a vykládku dvou automobilů. Podmínkou je dále osazení podružného měření el. energie. Cena nájemného bez energií za jeden měsíc činí 9000,-Kč.
Hlasování :9/0/0.

5.2 schvaluje neprodloužit nájemní smlouvu se spol. SAHAB v areálu Kazínská 8
Hlasování : 9/0/0.

Schvaluje uzavření nájemní smlouvy na prostory v ul. Kazínská 8 (Prodejna nábytku) paní Veronice Buriš za cenu 370,- Kč/m2 bez energií, a to na dobu jednoho roku s tím, že případné úpravy pronajatých prostor k využití pro sportovní účely (i pro veřejnost) provede na vlastní náklady.
Hlasování : 9/0/0.

5.3 ZMČ schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. P/330/2007 z 21.10.2009 s RNDr. Ondřejem Valentem na pronájem pozemku č. 82/1 na dobu jednoho roku za stávajících podmínek.
Hlasování : 9/0/0.

5.4 ZMČ schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. N/2002 uzavřené se společností CMMS s.r.o., na pronájem nebytového prostoru o rozloze 40 m2 a to s platností na dobu jednoho roku a za stávajících podmínek.
Hlasování : 9/0/0.

5.5 ZMČ schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě s p. Dostálem na pronájem části pozemku parc.č. 670/3 v k.ú. Velká Chuchle o výměře 135 m2 a nebyt. prostoru na pozemku parc.č. 670/4 v k.ú. Velká Chuchle o rozloze 66 m2 a to s platností na dobu jednoho roku a za stávajících smluvních podmínek.
Hlasování :9/0/0.

5.6 ZMČ schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě s p. Bendou na pronájem části pozemku parc.č. 923/91 v k.ú. Velká Chuchle o výměře 500 m2 a to s platností na
dobu jednoho roku a za stávajících smluvních podmínek.
Hlasování : 9/0/0.

5.7 ZMČ bere na vědomí oznámení pí. Benýškové ve věci parcely č. 566/2 neoprávněné užívání cca 60 m2 lesního pozemku parc.č. 570/1 v k.ú. Velká Chuchle .

5.8 ZMČ schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 994, 996, 1004, 1184, a 993/1 v k.ú. Velká Chuchle za účelem umístění, provozování a užívání kabelového rozvodu 1 kV se spol. PRE Distribuce a.s za cenu dle znaleckého posudku.
Hlasování : 9/0/0.

5.9 ZMČ schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
k pozemkům parc. č. 994, 996, 1184, a 993/1 v k.ú. Velká Chuchle za účelem přeložky podzemního kabelového vedení elektrické energie, která bude součástí stavby „Praha 5 - Velká Chuchle, Na Hvězdárně, TS,KVN a kNN, číslo stavby: S-132165" se spol. PRE Distribuce a.s (investor spol. Vily Chuchle a.s.) za cenu dle znaleckého posudku.
Hlasování : 9/0/0.

5.10 ZMČ schvaluje uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku pac.č. 993/1 v k.ú. Velká Chuchle o výměře cca 9 m2(pod budoucí trafostanicí) s PRE Distribuce a.s. za cenu dle znaleckého posudku.
Hlasování :9/0/0.

5.11 Personální změny ve výboru majetku
ZMČ vzalo na vědomí rezignaci člena majetkového výboru p. Chalupeckého a schválilo nového člena p. Tomáše Benčata.
Hlasování: 9/0/0

K bodu 6.
Mgr. Linhart předložil písemný návrh úprav pro diskusní fórum na webových stránkách ÚMČ. Záměrem je získat moderní, uživatelsky přívětivou občanskou komunikační platformu s možností adresného přenosu informací. V rámci diskuse bylo konstatováno, že na úpravách se bude v rozsahu dle zadání podílet též provider.
Po té dal starosta hlasovat o návrhu usnesení ve znění :
ZMČ schvaluje předloženou změnu konceptu, názvu a nadpisu Diskusního fóra. Schvaluje předložené znění Pravidel diskuse. Pověřuje Mgr. Otu Linharta k dalším krokům dle předloženého návrhu, tedy k úpravě Fóra tak, aby bylo profesionálněji navržené a zásadně vstřícnější k běžnému návštěvníkovi a uživateli.
Hlasování : 9/0/0.

K bodu 7
Paní tajemnice předložila návrh dodatku č.1 ke stávajícímu Organizačnímu řádu ÚMČ.
Po té dal starosta hlasovat o usnesení ve znění :
ZMČ schvaluje Dodatek č. 1 k Organizačnímu řádu ÚMČ ze dne 1.3.2008 s účinností od 20.12.2010.
Hlasování .: 9/0/0.

K bodu 8.1 a 8.2
Paní tajemnice předložila návrh dvou dodatků ke stávajícímu OŘ ÚMČ. A to návrh Dodatku č.5 k „Opatření tajemnice č. 22A/2003" k zajištění řádného oběhu účetních dokladů a Dodatku č.6, který aktualizuje podpisová práva a podpisové vzory. Po té dal starosta hlasovat o každém dodatku samostatně.
Hlasování : 9/0/0 (každé z hlasování)

K bodu 9.1
Z důvodů složitosti právního stavu případu pronájmu restaurace „Nad poštou" na další období a dále z důvodů poskytnutí dostatečného prostoru k diskusi a připomínkám přítomných občanů - byl tento bod operativně a jednomyslně zařazen až jako poslední bod jednání. Dále jednání pokračovalo v následujícím pořadí bodů programu :

K bodu 9.1 Nabídka zřízení hlídacího centra pro děti :
Tajemnice informovala o tom, že ÚMČ obdržel nabídku od Dětského klubu Maata na provozování hlídacího centra a ZMČ po diskusi (MUDr. Vrběcká) a po projednání pověřilo tajemnici k zjištění dalších informací spojených s tímto podnikatelským záměrem.
Hlasování . 9/0/0.

K bodu 9.2 Nabídka na zřízení „Předškolního centra":
Tajemnice rovněž informovala o nabídce p. Evy Pavlicové ohledně záměru na případné zřízení „Předškolního centra" v naší MČ. ZMČ po projednání pověřilo tajemnici k zjištění dalších informací spojených s tímto podnikatelským záměrem.
Hlasování: 9/0/0

K bodu 9.3 Nadace ČEZ - starosta informoval o výsledku jednání s Nadací ČEZ o prodloužení termínu vyúčtování smlouvy č. 157/09 do 31.8.2011.
ZMČ vzalo zprávu starosty na vědomí.

K bodu 9.4 Navýšení kapacity školní družiny :
Paní tajemnice přednesla žádost ředitelky ZŠ o projednání navýšení kapacity školní družiny. Návrhem takového opatřením chce ředitelka ZŠ vyhovět žádostem rodičů chuchelských dětí. Vzhledem k tomu, že ZŠ takovým požadavkům prostorově vyhovuje a toto opatření nevyvolá dodatečné vynakládání prostředků na úpravy v ZŠ,
ZMČ schválilo navýšení kapacity školní družiny ze 60 na 80 dětí s platností od 1.9.2011.
Hlasování : 9/0/0.


Po projednání výše uvedeného bodu ZMČ vyhovělo (vzhledem k pokročilé době jednání) žádosti přítomného občana pana Jiřího Špaňhela, aby před dalšími projednávanými body byl poskytnut prostor občanům pro dotazy, připomínky apod.

Pan Špaňhel po té vyslovil požadavek, aby :
a) ZMČ zajistilo v případě sněhu a náledí posyp v celé délce ulice Na cihelně (kvalitu sjízdnosti silnice zhoršuje sáňkování dětí).
b) ZMČ zajistilo zřetelnější dopravní značení (vyznačení přednosti jízdy) na křižovatce ulic Na Cihelně a V Úvoze (u MŠ).

Na místě starosta sdělil p. Špaňhelovi, že :
Ad a) ZMČ zjistí, zda se v případě ulice Na cihelně jedná o komunikaci v celé její délce. Jestliže ano, bude zajištěn posyp i v místech, kde tomu tak v současnosti není.
Ad b) ZMČ bude připomínku konzultovat s odborem dopravy Prahy 16 a podá o tom p. Špaňhelovi zprávu.

dále
Přítomná veřejnost byla požádána, aby na chvíli opustila jednací místnost s tím, že se jedná o preventivní opatření proti možnému porušení osobnostních práv některých občanů.

dále
Přítomný občan p. M. Holeček :
a)Podal novému zastupitelstvu výklad k některým právním skutečnostem vzniklým v minulosti, které jsou spojeny s přípravou pronájmu restaurace „Nad poštou" na další období.
b)Požádal o informace o stavu příprav zajištění provozu předmětné restaurace pro rok 2011.

ZMČ vzalo poskytnuté informace na vědomí a starosta odpověděl p. Holečkovi na dotazy v rozsahu veřejně dostupných informací. Tím byla ukončena diskusní část s občany a jednání dále navázalo na program v plánovaném pořádku.

K bodu 9.5 ZMČ vyslechlo informaci paní tajemnice o zrušení zvláštního účtu na sociální fond 107-2000697329/0800 z důvodů nadbytečnosti a úspory a převod finančních prostředků na běžný účet obce
ZMČ schválilo zrušení účtu.
Hlasování : 9/0/0.

K bodu 9.6 ZMČ vzalo na vědomí požadavek p. Linharta i dříve vznesené připomínky Mgr. Dudášové k zajištění maximální přesnosti zápisu z jednání ZMČ. Dále konstatovalo nutnost zajištění audio záznamu z každého jednání ZMČ.

- P. Linhart poděkoval starostovi jménem občanů z lokality „Mrázovka" za zajištění malého sběrného vozu pro svoz domovního odpadu, který již v úzkých ulicích lokality nedevastuje obrubníky ani neohrožuje parkující automobily.

K bodu 9.7 MUDr. Vrběcká poskytla informaci o souvislostech spojených s pronájmem obecního bytu o velikosti 29 m2 v ulici U Bažantnice 264/34 ve Velké Chuchli pí. Stratilové, která se ocitla v komplikované životní situaci a doporučila schválit pronájem bytu na dobu určitou do 31.12.2011.
Hlasování : 9/0/0.

K bodu 9.8.1 ZMČ vyslechlo zprávu paní tajemnice o žádosti MŠ, o čerpání prostředků FRIM za účelem oprav školky (hřiště)
ZMČ schválilo čerpání prostředků FRIM.
Hlasování : 9/0/0.

K bodu 9.8.2 ZMČ vyslechlo zprávu paní tajemnice o odpisovém plánu MŠ, navýšení odpisového plánu z důvodu nutnosti zakoupení nového konvektomatu (vyřazení původního) dorovnáním rozdílu ve výši 68.632,- Kč navýšením neinvestičního příspěvku o tuto částku
ZMČ schválilo návrh na jeho navýšení.
Hlasování : 9/0/0.

K bodu 9.9 Paní tajemnice poskytla ZMČ informaci o rozpočtových úpravách a doporučila je ke schválení v celkové výši 33.500,- Kč.
Hlasování : 9/0/0.

K bodu 9.10 Starosta předložil návrh na odměnu veliteli hasičů ve výši 5000,- Kč za trvale svědomitý výkon funkce.
Hlasování : 9/0/0.

K bodu 9.11 Starosta navrhl plán konání řádných zasedání ZMČ, a to na každé poslední pondělí v měsíci. Přitom příští řádné zasedání ZMČ se koná 31.1.2011.
Hlasování : 9/0/0.

- Starosta zahájil projednávání bodu „ Řešení pronájmu restaurace „Nad poštou".

V čase 23.30 hod. opustil zasedání zastupitel pan Linhart.
Zastupitelstvo je nadále usnášeníschopné

Znovu k bodu 9.1 Po diskusi byl projednávaný bod přerušen a bylo přijato následující usnesení :
ZMČ schvaluje, že příští mimořádné zasedání ZMČ se bude konat dne 17.1.2011 v 18.00 hod. v objektu OÚ. Jediným projednávaným bodem bude Pronájem nebytových prostor - restaurace v Klubovém domě.
Hlasování : 8/0/0.


Závěr jednání : 00.05 hod. dne 21.12.2010


Zapsal : ing. Jiří Petr


Mgr. Martin Melichar
starosta

Ověřovatelé :

MUDr. Jana Vrběcká
Jan Matl