Hlášení trvalého pobytu

Přihlášení k trvalému pobytu

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

 • Občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci,

 • za občana mladšího 15 let zákonný zástupce či pěstoun,

 • za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo občana, jehož způsobilost k právním úkonům je omezena tak, že není způsobilý k jednání o hlášení trvalého pobytu, jedná zákonný zástupce.

Jakým způsobem můžeme zahájit řešení této problematiky:
Předložte přihlašovací lístek k trvalému pobytu spolu s příslušnými doklady.

Kde, s kým a kdy můžete tuto problematiku řešit:
Občan hlásí změnu místa trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu, kterým je :

Úřad městské části Praha – Velká Chuchle ,
odbor vnitřní správy a sociálních věcí, evidence obyvatel

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 – 12.00 13.00 – 17.30
Středa   8.00 – 12.00 13.00 – 17.30
Čtvrtek  8.00 – 11.00

Jaké doklady musíte mít s sebou:

 • platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, řidičský průkaz či jiný průkaz, který je veřejnou listinou

 • doklad o vlastnictví domu či bytu (výpis z katastru nemovitostí) již není třeba dokládat neboť existenci vlastnického práva si může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem do katastru nemovitostí,

 • vlastník domu nebo nájemce bytu, který je uveden na výpisu z KN nebo na nájemní smlouvě (je oprávněná osoba k potvrzení souhlasu s přihlášením k trvalému pobytu), se dostaví osobně a svým podpisem na přihlašovacím lístku potvrdí souhlas s přihlášením osoby do jeho domu či bytu

  • pokud je majitelů více stačí souhlas pouze jednoho z nich

 • v případě platné nájemní smlouvy je oprávněnou osobou kromě vlastníka i nájemce, v tomto případě předkládá oprávnění užívat byt, obytnou místnost (dokladem je pak platná nájemní smlouva - nikoliv podnájemní smlouva),

 • při přihlašování dětí do 15 let předkládá zákonný zástupce předkládá jejich rodný list

 • po přihlášení k trvalému pobytu referent odstřihne příslušný roh občanského průkazu a vystaví potvrzení o změně místa k trvalému pobytu, které současně s občanským průkazem přikládá k žádosti o vystavení nového občanského průkazu, o který dle zákona 328/1999 Sb. o občanských průkazech musí požádat do 15 pracovních dnů ode dne změny místa trvalého pobytu.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Tiskopis „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“ obdržíte na
odboru vnitřní správy a soc. věcí, evidence obyvatel v 1. Patře ÚMČ Praha – Velká Chuchle, U Skály 262/2, 159 00 Praha – Velká Chuchle.

Správní poplatek:
Za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatíte správní poplatek ve výši 50,- Kč.

Lhůty pro vyřízení:
Jsou-li předloženy ohlašovně veškeré potřebné doklady, je změna místa trvalého pobytu provedena na místě (ohlašovna oddělí vyznačenou část občanského průkazu a současně občanovi vydá potvrzení o změně místa trvalého pobytu).

Právní předpisy:
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona 413/2005 Sb.

Potřebujete se k věci dozvědět víc?
Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

 1. Ohlašovna rozhodne – podle ustanovení § 12 odst. 1c) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel ve znění pozdějších předpisů o zrušení údaje místa trvalého pobytu na návrh oprávněné osoby (vlastníka, nájemce):

 • zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.

 • návrh na zrušení trvalého pobytu podává oprávněná osoba na podatelně ÚMČ Praha – Velká Chuchle.

 • V žádosti uvede oprávněná osoba své identifikační údaje (datum narození, místo trvalého pobytu), identifikační údaje osoby, které žádá zrušit údaj o místě trvalého pobytu (datum narození, místo trvalého pobytu, kde má být údaj zrušen), důvody, pro které má být občanovi údaj o místě trvalého pobytu zrušen.

 • K žádosti přiloží další doklady, kterými podloží svůj návrh (např. nájemní smlouvu k bytu znějící výhradně na jméno oprávněné osoby, písemnou dohodu oprávněné osoby a osoby, jíž má být údaj o trvalém pobytu zrušen, pravomocné rozhodnutí soudu, v němž je podpořen návrh oprávněné osoby atd.).

 • Veškeré doklady musí být v originále nebo úředně ověřené kopii.

 • Od nabytí právní moci rozhodnutí zrušení trvalého pobytu bude občanovi, přidělena úřední adresa – sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt úředně zrušen.

Správní poplatek:

Správní řízení na žádost oprávněné osoby je zpoplatněno částkou 100,- Kč.

 1. Ohlašovna rozhodne – podle ustanovení § 12 odst. 1a), b) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel ve znění pozdějších předpisů o zrušení údaje místa trvalého pobytu z moci úřední, a to:

 • byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných nebo padělaných dokladů, nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností,

 • byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl, nebo je podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení,

Za správnost návodu odpovídá:
Jana Černá ,
odbor vnitřní správy a soc. věcí, evidence obyvatel