Praha představuje nový územní plán

3.11.2009

Od pondělí 2. listopadu 2009 se mohou obyvatelé Prahy seznámit s konceptem nového územního plánu hlavního města Prahy (UP).

Jaké změny se v budoucích letech chystají v okolí vašeho bydliště? Je zde plánována silnice, železnice, nová zeleň? To jsou otázky, na které koncept odpovídá. Územní plán, který vyjde z diskuse, výrazně ovlivní podobu města. Řeší rozmístění ploch s různým způsobem využití, prostorovou regulaci nové výstavby, dopravní infrastrukturu a jejich vliv na životní prostředí.

Kde podat připomínky
Veřejnost má nyní v průběhu jednoho měsíce možnost se s plánovanými novinkami v územním plánu seznámit. Koncept je vystaven v Informačním centru rozvoje hl.m. Prahy, u projektanta na Útvaru rozvoje hl.m. Prahy (URM) a dále na internetu MHMP a na speciálních stránkách www.uppraha.cz.

Lidé mohou podávat k navrhovanému řešení konceptu nového územního plánu své připomínky a námitky, a to až do 9. prosince. O podrobnějším obsahu a záměrech v konceptu nového UP je možné se informovat na úřadech příslušných městských částí, které mají pro občany k dispozici všechny potřebné informace.

Jak vznikl koncept
Praha dokončila koncept nového územního plánu po více než dvou letech. Stávající plán v řadě ohledů nevyhovuje potřebám města, a proto je požadována řada změn a úprav územního plánu. Ty zatěžují administrativu a ztěžují orientaci uživatelů. Proto se připravuje plán nový. Po deseti letech tak mají občané mimořádnou příležitost do podoby územního plánu zasáhnout a včas spolupracovat na jeho budoucí podobě.

Na jaře letošního roku k již připravovanému plánu vyjádřily své připomínky jednotlivé městské části. Praha musí mít podle nového stavebního zákona nový územní plán do roku 2015. Předpokládaný termín schválení je rok 2012.

Kdo může koncept ovlivnit
Do přípravy nového UP se svými připomínkami a námitkami může zapojit každý občan, občanské sdružení i odborná veřejnost v rámci veřejného projednávání. Stanoviska, námitky a připomínky k vystavenému konceptu UP hl. m. Prahy, včetně Vyhodnocení vlivů na trvale udržitelný rozvoj území pak bude možné podat do 15ti dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 9. 12. 2009 včetně.

I přes internet je to možné
Poprvé mohou občané, občanská sdružení a další právnické osoby podat své připomínky také elektronicky, a to prostřednictvím elektronického formuláře na internetových stránkách www.uppraha.cz , nebo přímo na wgp.urm.cz/koncept_up/připomínky. To zjednodušuje administrativu a výrazně to urychlí proces zpracování připomínek, protože nebude třeba je přepisovat do počítače. Systém tak zpřístupňuje možnost sdělit své představy o budoucí podobě města, či konkrétního území širšímu počtu občanů.

Připomínky je možné podat i písemnou formou na standardním formuláři, buď osobně do podatelny MHMP na Mariánském náměstí 2, Praha 1, nebo poštou na adresu: Magistrát hlavního města Prahy, Odbor územního plánování Jungmannova 29/35, 111 21 Praha 1.

Oblasti, které koncept ovlivní
Koncept se skládá ze závazné části, kterou bude schvalovat zastupitelstvo, a z odůvodnění. Zahrnuje text a 16 výkresů (doprava, krajina, technická infrastruktura a řada dalších), z nichž část bude závazná a část ilustruje odůvodnění. Grafiku doplňuje množství schémat zařazených v textu. Některé výkresy jsou zpracovány ve variantách. Závazná část je v měřítku 1:10 000. Lze si prohlédnout, pro jakou funkci jsou jednotlivé pozemky nově určené. Samostatný separát, tvořící nedílnou součást konceptu, představuje Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Prahy na udržitelný rozvoj území.

Hlavní principy nového územního plánu:
■přestavba a oživení současných zanedbaných území,
■upřednostnění rozvoje v kompaktním pásmu města,
■přísná regulace rozrůstání města do volné krajiny,
■zelený pás ve vnějším pásmu města,
■přísná ochrana stávající zeleně uvnitř města,
■rozvoj rekreačních území,
■ochrana panoramatu města, zajištění účinné výškové regulace nové zástavby,
■nová metodika funkční i prostorové regulace,
■důraz na rozvoj hromadné dopravy, zejména kolejové (metro, tramvaje, železnice),
■tramvajové tangenty propojující městská centra kompaktního města.
Strategie:
■preferovat rozvoj v rámci „kompaktního města" před rozvojem do volné krajiny,
■umožnit zvýšení podílu ploch zeleně - parků, lesů a nelesní zeleně na úkor orné půdy jako kompenzaci rozvoje zastavitelného území, zkvalitnění zázemí města a zvýšení ekologické stability prostředí,
■umožnit vyvážený rozvoj 3 historických pásem: historického jádra, kompaktního města a vnějšího pásma,
■chránit přiměřené rezervní plochy pro potřebnou budoucí občanskou, dopravní a technickou infrastrukturu včetně zeleně,
■umísťovat celoměstsky důležité areály s vysokou návštěvností mimo centrální oblast v místech s dobrou obsluhou veřejnou hromadnou dopravou,
■upřesnit vymezení zelených klínů a zelených os, ověřit možnost propojení se systémem zeleně za hranicí hl. m. Prahy.
Jedná se i o budoucím metru
Koncept Územního plánu stanovuje v oblasti dopravy například novou trasu metra D, navrhuje výrazné rozšíření sítě tramvajové dopravy a větší rozvoj příměstské železnice. Rovněž počítá s novými záchytnými parkovišti P+R. Konkrétní realizace a doba uskutečnění projektů závisejí na aktuálních finančních možnostech státu, hlavního města, městských částí a případně i soukromých subjektů.

Plán zároveň motivuje investory, aby více stavěli v již zastavěných tzv. transformačních územích, která potřebují oživit, a méně v rozvojových dosud nezastavěných územích, aby více spolupracovali s městem na projektech využitelných pro obyvatele konkrétní lokality.

Zeleň dostala zelenou
Pokud jde o zeleň a její ochranu, nový územní plán také přísně reguluje rozrůstání města do volné krajiny. Výrazně je posílen celoměstský systém zeleně (plošně asi o 17 %). Koncept nastavuje i přísnější regulativy pro ochranu zeleně stávající. Nově tak nebude započítávána například popínavá a střešní zeleň, bude se započítávat jen zeleň na rostlém terénu. Výraznější je podpora hromadné dopravy s těžištěm v kolejové dopravě, do níž je díky novým tratím, a to zejména díky novým nebo obnoveným zastávkám na tratích stávajících, výrazně zapojena i železnice.

Oproti stávajícímu UP je daleko důslednější a přísnější ochrana prostorové struktury města s ohledem na ochranu nejen památkových rezervací a zón, zejména Pražské památkové rezervace v historickém centru Prahy, ale i stabilizovaných území, sídel vnějšího pásu a přírodních ploch dotvářejících charakter města a pestrost jeho forem.

Vliv na životní prostředí patří ke konceptu
Nový územní plán Prahy má také na rozdíl od dosud platného UP poprvé zpracováno komplexní vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj v rámci celého správního území hlavního města. Hodnocení je zpracované externím zhotovitelem, firmou EKOLA group, spol. s r. o. Praha. Je zpracováno podle požadavků nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb. Jeho součástí je vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (SEA) podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a také vyhodnocení vlivů na lokality NATURA 2000 podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Takové posouzení měla z celopražských koncepcí dosud jen Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy, Prognóza, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny hl. m. Prahy a dosud nevydané Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy. Jde tedy o výrazný pozitivní posun k ekologickému pojetí rozvoje hlavního města Prahy.

 

Kdy a kde je možné nahlédnout do konceptu územního plánu
Koncept je vystaven od pondělí 2. listopadu až do 2. prosince 2009 na webových stránkách www.uppraha.cz a www.magistrat.praha-mesto.cz v sekci územní plánování a rozvoj.

Fyzicky budou výkresy konceptu nového UP Prahy vystaveny:

u pořizovatele OUP MHMP:

Informační centrum rozvoje hl. m. Prahy,

Jungmannova 29, Praha 1 (přízemí Škodova paláce, vchod také z Charvátovy ulice)

pondělí - čtvrtek od 8 do 18 hod., pátek od 8 do 16 hod.

u projektanta:

Útvar rozvoje města, Vyšehradská 57, Praha 2, velký sál budovy A

pondělí, úterý, čtvrtek od 8 do 16 hod.

středa od 8 do 17 hod., pátek od 8 do 15 hod.

Veřejné projednání konceptu nového Územního plánu hl. města Prahy spojené s výkladem projektanta a zpracovatele o vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj se uskuteční 23. listopadu 2009 od 9 hodin ve velkém zasedacím sále Magistrátu HMP na Mariánském náměstí 2, Praha 1.

Ještě před veřejným projednáním se ve velkém zasedacím sále MHMP, Mariánské nám. 2, Praha 1, budou konat dvě přednášky pro veřejnost, a to v pondělí 9. 11. 2009 od 17 hodin a 16. 11. 2009 od 10 hodin.

Půjde o výklad konceptu nového územního plánu bez diskusní části a možnosti podávání námitek a připomínek. MHMP chce touto cestou umožnit i těm, kteří se nebudou moci přímo zúčastnit veřejného projednání, aby se lépe seznámili s obsahem konceptu územního plánu a vyslechli výklad projektanta.

 

34d691cee73c750b3f4a1f0457710a3a.jpg