Úhrada poplatku za psa

13.1.2022

Připomínáme našim občanům (majitelům/chovatelům psů), že dle § 4 vyhlášky hl. m. Prahy č. 23/2003 Sb. HMP, o místním poplatku ze psů, je poplatek splatný do 31. března 2022.

sazby poplatků / kalendářní rok 2022:
1. pes
Rodinný dům                      300 Kč 
Bytový dům                     1 500 Kč 
Objekty - hlídané psem      600 Kč 
Důchodce                           200 Kč 

2. pes a každý další
Rodinný dům                      600 Kč
Bytový dům                     2 250 Kč
Objekty - hlídané psem      900 Kč
Důchodce                           300 Kč

Místní poplatek lze hradit hotově, platební kartou v pokladně ÚMČ Praha - Velká Chuchle, poštovní poukázkou A (lze vyzvednout na poště či na úřadě) nebo bezhotovostním převodem na účet MČ Praha - Velká Chuchle číslo:
2000697329/0800 (vždy s uvedením přiděleného variabilního symbolu)

Pokud nebude místní poplatek uhrazen včas a řádně, může být nedoplatek ve smyslu ust. § 11 zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění navýšen na trojnásobek.

Bližší informace viz. zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění a vyhláška hl. m. Prahy č. 23/2003 Sb. HMP, o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů. S dotazy se též můžete obracet na:

ÚMČ Praha - Velká Chuchle - odbor smluv, daní a poplatků
telefon: 257 940 326, e-mail: poplatky@chuchle.cz
https://www.chuchle.cz/mistnipoplatekzepsu.html

ilustrační foto